Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wymóg przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze wynika z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1029), tzw. ustawy ooś.