Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju (zał. I)

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+, stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

Niniejsza informacja dotyczy I etapu konsultacji, natomiast drugi etap, stosownie do poniższych uchwał Sejmiku dotyczy Sprawozdania z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
– Załącznik nr 2 do przedmiotowej uchwały.

Oba etapy przebiegu konsultacji zawierają ustosunkowanie się do: przyjmowanych wniosków i uwag – w I etapie, oraz wniosków i uwag oraz opinii i uzgodnień – w II etapie.