XV spotkanie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

25 września 2020 roku pracownicy MBPR w Warszawie OT w Płocku wzięli udział on-line w XV spotkaniu Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (MKRES) oraz Zespołu ds. opracowania Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021-2030.
W posiedzeniu uczestniczyli również: pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego do spraw Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, przedstawiciele JST i podmiotów ekonomii społecznej.
Spotkanie dotyczyło omówienia stanu prac nad Planem Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021-2030, w dyskusji m.in. odniesiono się do potrzeby:

  • kontaktu z Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego w Warszawie w celu rozważenia możliwości uwzględnienia Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej jako części aktualizowanej SRWM,
  • ujęcia zagadnień ekonomii społecznej w aktualizowanej SRWM (w 2019 r. zostało przesłane stanowisko MKRES do MBPR z postulatem uwzględnienia ekonomii społecznej).

W dalszej części przedstawione zostały działania promocyjne Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz zwiększenia rozpoznawalności marki ekonomii społecznej, w tym m.in. zorganizowanie kampanii społecznej na rzecz przedsiębiorczości społecznej. Odniesiono się również do bezpośredniego wpływu pandemii na zmianę formuły inicjatyw, czy konkursów propagujących przedsiębiorczość społeczną.
Spotkanie zakończyła wspólna dyskusja, w której podkreślono potrzebę zwiększenia aktywności i zaangażowania samorządu terytorialnego na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej, jak również zorganizowania kolejnego spotkania roboczego Zespołu w sprawie Planu.

Następny termin spotkania on-line zaplanowano na 28 października 2020 r.