Zeszyt 9(50)2016 Dokumenty strategiczne i wdrożeniowe województwa mazowieckiego – wyniki inwentaryzacji

Zeszyt 9(50)/2016 Dokumenty strategiczne i wdrożeniowe województwa mazowieckiego – wyniki inwentaryzacji

Celem opracowania było zestawienie i analiza wszystkich, obowiązujących w drugiej połowie 2015 r., dokumentów strategicznych i programowych przygotowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i spółki. Analizę dokumentów przeprowadzono pod względem:
– podstawy prawnej ich sporządzenia i aktów prawnych regulujących ich opracowanie i/lub zobowiązujących do ich przygotowania,
– celów danego dokumentu,
– spełniania kryteriów określonych w definicji strategii/programu rozwoju/programu operacyjnego w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zwłaszcza pod kątem prawidłowej konstrukcji dokumentu,
– miejsca w hierarchii dokumentów strategicznych województwa,
– horyzontu czasowego programu oraz jego aktualności ,
– planowanych aktualizacji,
– zgodności z celami strategii rozwoju województwa.

Powyższe informacje ustalane były przede wszystkim na podstawie treści dokumentów, jak też uchwał sejmiku i zarządu województwa. W niektórych przypadkach informacje o planach aktualizacji były dodatkowo pozyskiwane od jednostek odpowiedzialnych za dany program/strategię.
Polityka rozwoju jest, zgodnie z ustawą , prowadzona na podstawie strategii rozwoju za pomocą programów. Wojewódzkie dokumenty strategiczne i programowe mają tym samym duże znaczenie dla efektywnego zarządzania województwem. Istotne jest przy tym rozróżnienie pomiędzy programami a pozostałymi dokumentami strategicznymi, przy czym jedne i drugie powinny przyczyniać się do spójnej i konsekwentnej realizacji regionalnej strategii rozwoju. Wskazane jest również ograniczenie liczby dokumentów będących równolegle w obiegu oraz zachowanie możliwie przejrzystej struktury i hierarchii dokumentów.

Wróć do listy wydawnictw