Zeszyt 5(30)2011 Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Zeszyt 5(30)/2011 Opracowanie ekofizjiograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Celem opracowania ekofizjograficznego województwa mazowieckiego, sporządzanego na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska , jest nie tylko dostarczenie informacji o środowisku przyrodniczym, jego zasobach, walorach i zagrożeniach, ale przede wszystkim określenie uwarunkowań dla rozwoju rozmaitych funkcji i form zagospodarowania przestrzennego. Informacje te, a zwłaszcza oceny, powinny stanowić istotne przesłanki do podejmowania decyzji zarówno przez planistów opracowujących koncepcję użytkowania i zagospodarowania poszczególnych obszarów województwa mazowieckiego, jak i władz uchwalających dokument planistyczny. Opracowanie ekofizjograficzne stanowi również odniesienie dla opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu.

Opracowanie w zasadniczych elementach nawiązuje do zakresu ustalonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie opracowań ekofizjograficznych. Ponieważ rozporządzenie to w identyczny sposób określa problematykę opracowań do różnych rodzajów planów (zarówno miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak i planu zagospodarowania przestrzennego województwa), zastosowano pewne metodyczne rozwiązania szczegółowe, zwłaszcza w fazie ocen środowiska przyrodniczego, o których będzie mowa w punkcie 4. Metoda i organizacja prac.

Część kartograficzna opracowania składa się z:
– map analitycznych charakteryzujących przestrzenną zmienność i cechy poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego (część I opracowania, schematy w formacie A4 załączone do tekstu),
– syntetycznej mapy w skali 1 : 200 000 pt. Charakterystyka środowiska przyrodniczego województwa mazowieckiego – synteza z rozszerzeniem PDF,
– syntetycznych map kompleksowych ocen i przeprowadzonych waloryzacji (część II i III opracowania, schematy w formacie A4 i A3 załączone do tekstu oraz A3 z rozszerzeniem PDF.
– errata_mais_5_30_2011.pdf

Wróć do listy wydawnictw