Warsztaty

W dniu 20 lutego 2019 r. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, przy ulicy Nowogrodzkiej 62A odbyło się spotkanie doradcze dotyczące wykorzystania Modelu tworzenia regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej. Publikacja opracowana została przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu Sytemu partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej (Działanie 2.9 PO WER). Prowadzącym warsztaty była pani Maria Brzeziak oraz Katarzyna Ociepka-Miąsik – konsultantka, współautorka wielu modeli związanych z obszarem polityki społecznej i zdrowia psychicznego.

Celem warsztatu było m.in. omówienie kierunków interwencji w obszarze ekonomii społecznej, budowa mapy potrzeb, jak i wspólne omówienie ścieżek wdrożenia „Modelu tworzenia regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej“. Wypracowany model ma stanowić pomoc przy opracowywaniu regionalnych programów dostosowanych do uwarunkowań i wyzwań regionalnych, tym samym mieć pozytywne przełożenie na spójność i kompleksowość systemu wsparcia ekonomii społecznej nie tylko na poziomie krajowym.

Warsztat był prowadzony z wykorzystaniem różnych technik kreatywnych. Praca warsztatowa podzielona została na 4 etapy, tj.

  1. Diagnoza i Opracowanie koncepcji badawczej,
  2. Planowanie celów i kierunków interwencji,
  3. Wdrażanie Programu,
  4. Ewaluacja programu.

W spotkaniu uczestniczył pracownik MBPR w Warszawie OT Płock, przedstawiciele Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, członkowie Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, jak również konsultanci regionalni dla województwa mazowieckiego w projekcie Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej (SIRES).