Standardy infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych

Standardy infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych województwa przyjęte przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Zarząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę realizacji spójnej sieci funkcjonalnej infrastruktury rowerowej na terenie województwa, przyjął 28 czerwca br. Standardy infrastruktury rowerowej
i koncepcję tras rowerowych wskazanych do realizacji w perspektywie do 2030 roku w województwie mazowieckim. Dokument został opracowany przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.

Standardy precyzują warunki efektywnego planowania, projektowania i wykonywania infrastruktury rowerowej. Bazują na przykładach dobrych praktyk oraz analizie problemów, z jakimi spotyka się ruch rowerowy w Polsce.

Dokument stanowi także realizację zapisów Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, w którym wstępnie określono sieć szkieletową tras rowerowych w oparciu o trasy o zasięgu: międzynarodowym, ponadregionalnym i regionalnym. W Koncepcji tras rowerowych wskazanych do realizacji
w perspektywie do 2030 roku uszczegółowiono przebiegi tras zapewniających połączenia województwa mazowieckiego z trasami o zasięgu międzynarodowym i ponadregionalnym, jak też obsługę Warszawy
i wszystkich ośrodków subregionalnych.

Standardy powinny być załączane do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w zamówieniach
i umowach na prace przygotowawcze i budowlane mające wpływ na warunki ruchu rowerowego w województwie. Dotyczy to zarówno inwestycji realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
i jednostki mu podległe (m.in. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich), jak też tych realizowanych przy wsparciu funduszy rozdysponowywanych przez samorząd województwa, w tym Funduszy Europejskich dla Mazowsza. Tym samym należy zapewnić zgodność ze Standardami w przypadku inwestycji w infrastrukturę dla rowerzystów finansowanych ze środków w dyspozycji Województwa Mazowieckiego.

Standardy mają zastosowa­nie w przypadku: budowy i przebudowy tras rowerowych i ich części składowych, w tym dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych, dróg bez wydzielonej infrastruktury rowerowej i obszarów pieszych z dopuszczonym ruchem rowerowym, jak też sygnaliza­cji świetlnej i obiektów inżynieryjnych – kładek, tuneli i mostów. Zalecane jest stosowa­nie standardów podczas inwestycji kolejowych i w zakresie wałów przeciwpowodziowych, czyli infrastruktury o dużym potencjale w zakresie tras rowerowych.

Z uwagi na uniwersalny charakter Standardów, mogą one również być wykorzystywane przez gminy i powiaty województwa mazowieckiego jako wytyczne do projektowania i wykonywania infrastruktury rowerowej niewspółfinansowanej przez samorząd województwa. W tym celu zostaną one przekazane wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na terenie województwa.

Standardy infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji w perspektywie do 2030 roku w województwie mazowieckim są dostępne w wersji elektronicznej jako załącznik do uchwały 1100/333/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz na stronie Mazowieckiego Biura Planowania regionalnego. Z przebiegiem tras będzie można się wkrótce zapoznać w zakładce „Geoportal – Zintegrowany monitoring zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego”.

Dokumenty do pobrania: