Porozumienie pomiędzy Politechniką Warszawską – Filią w Płocku a Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego w Warszawie

30 listopada 2022 roku w Płockim Oddziale Terenowym, Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy: Politechniką Warszawską– Filią w Płocku, reprezentowaną przez dr hab. inż. Renatę Walczak, prof. uczelni – Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku, a Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego w Warszawie, reprezentowanym przez dr Elżbietę Kozubek – Dyrektor Biura.

                Celem podpisanego porozumienia jest m.in.:

wspieranie popularyzacji potencjału osiągnięć naukowych i promocji oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej, wspieranie MBPR w Warszawie poprzez współpracę naukowo-badawczą, w tym opracowania naukowe i eksperckie oraz wykonywanie usług badawczych, wspólne organizowanie przedsięwzięć promocyjnych, konferencji, pokazów, imprez kulturalnychi oświatowych,odbywanie staży w Biurze przez studentów Politechniki.

Uczestnikami podpisanego porozumienia byli także: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak – reprezentująca Instytut Budownictwa Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku, dr inż. Piotr Gryszpanowicz – reprezentujący również ten Instytut Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku, Tomasz Kominek – Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Ewa Baranowska – Dyrektor Oddziału Terenowego w Płocku Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a MBPR w Warszawie, to ważny krok w kierunku zacieśniania współpracy między nauką a praktyką, to możliwość wymiany doświadczeń, wzajemnego inspirowania się, kreowania nowych projektów i inicjatyw.

Zespół Organizacyjno-Administracyjny

Do zadań Zespół Organizacyjno-Administracyjnego należy :

administrowanie pomieszczeniami Biura oraz nadzór nad ich konserwacją i obsługą techniczną;gospodarowanie mieniem Biura i prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej;prowadzenie archiwum;prowadzenie magazynu zaopatrzeniowego;nadzór nad eksploatacją sprzętu informatycznego i baz danych oraz stroną internetową Biura;administrowanie siecią komputerową;planowanie i organizacja zamówień publicznych;zakup materiałów, innych środków trwałych i usług;zabezpieczenie potrzeb transportowych;zapewnienie obsługi kancelaryjnej;zapewnienie właściwych warunków pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom Biura;obsługa wyjazdów zagranicznych pracowników Biura;obsługa programów realizowanych w MBPR;prowadzenie działalności w zakresie public relations MBPR. 

BUDŻET OBYWATELSKI MAZOWSZA

Od  20  września  do  10  października  2021 r. trwa  głosowanie  w  drugiej  edycjiBudżetu  Obywatelskiego  Mazowsza.

Stawiamy na zrównoważony rozwój i pomocniczość. Czekamy na pomysły zarówno w  zakresie budowy czy modernizacji nowych obiektów, jak i realizacji programów społecznych, wydarzeń kulturalnych. Badania profilaktyczne, plac zabaw, ścieżka edukacyjna, piknik rodzinny – to Mazowszanie wspólnie zadecydują, jak zmieni się ich najbliższe otoczenie.

Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach, zgłaszania swoich projektów i głosowania w Budżecie Obywatelskim Mazowsza wszystkich mieszkańców Województwa Mazowieckiego. 

Strona BOM:

https://www.bom.mazovia.pl

BUDŻET OBYWATELSKI MAZOWSZA

Szanowni Państwo,

w tym roku ruszyła pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. To projekt ważny i bliski mieszkańcom naszego województwa. W swych projektach Mazowszanie wskazali wiele ważnych działań, np. z zakresu bezpieczeństwa na drogach, kultury, edukacji, ochrony środowiska czy doposażenia naszych jednostek w niezbędny sprzęt.

26 października 2020 r. rozpoczął się bardzo ważny etap BOM, jakim jest głosowanie na projekty. To od Państwa decyzji zależy, na jakie działania zostanie przeznaczone część środków z budżetu województwa.

W związku z tym zachęcamy Państwa do oddania głosu.

Strona BOM:https://www.bom.mazovia.pl