MENU

Zeszyt 9(50)/2016

 

Zeszyt 9(50)/2016

 

Celem opracowania było zestawienie i analiza wszystkich, obowiązujących w drugiej połowie 2015 r., dokumentów strategicznych i programowych przygotowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i spółki. Analizę dokumentów przeprowadzono pod względem:
- podstawy prawnej ich sporządzenia i aktów prawnych regulujących ich opracowanie i/lub zobowiązujących do ich przygotowania,
- celów danego dokumentu,
- spełniania kryteriów określonych w definicji strategii/programu rozwoju/programu operacyjnego w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,           zwłaszcza pod kątem prawidłowej konstrukcji dokumentu,
- miejsca w hierarchii dokumentów strategicznych województwa,
- horyzontu czasowego programu oraz jego aktualności ,
- planowanych aktualizacji,
- zgodności z celami strategii rozwoju województwa.

Powyższe informacje ustalane były przede wszystkim na podstawie treści dokumentów, jak też uchwał sejmiku i zarządu województwa. W niektórych przypadkach informacje o planach aktualizacji były dodatkowo pozyskiwane od jednostek odpowiedzialnych za dany program/strategię.
Polityka rozwoju jest, zgodnie z ustawą , prowadzona na podstawie strategii rozwoju za pomocą programów. Wojewódzkie dokumenty strategiczne i programowe mają tym samym duże znaczenie dla efektywnego zarządzania województwem. Istotne jest przy tym rozróżnienie pomiędzy programami a pozostałymi dokumentami strategicznymi, przy czym jedne i drugie powinny przyczyniać się do spójnej i konsekwentnej realizacji regionalnej strategii rozwoju. Wskazane jest również ograniczenie liczby dokumentów będących równolegle w obiegu oraz zachowanie możliwie przejrzystej struktury i hierarchii dokumentów.

 

© 1999 - 2021 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl