MENU

Zeszyt 6(47)2015

 


Zeszyt 6(47)2015

Mapa wielkoformatowa

 

 

 

   Opracowanie prezentuje wyniki analiz prowadzonych w latach 2013–2014 w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie przez Oddział Terenowy w Płocku. Celem badań było określenie uwarunkowań przestrzennych, wynikających z polityki samorządów lokalnych określonej w obowiązujących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Opracowanie stanowi wstępny etap prac dotyczących rozwoju Płockiego Obszaru Funkcjonalnego i będzie pomocne przy ustalaniu kierunków zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz zasad efektywnego zarządzania rozwojem tego obszaru.
   Materiał składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich zawiera zgeneralizowane zestawienie obowiązujących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin opracowanych przez samorządy. Są to obligatoryjne dokumenty planistyczne (niebędące jednak aktami prawa miejscowego) określające politykę przestrzenną w gminach oraz ustalające lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego.
   W drugiej części przedstawiono analizę ustaleń tych dokumentów pod kątem rozbieżności i konfliktów przestrzennych. Analiza studiów gmin pozwoliła również na określenie spójności polityki rozwoju przestrzennego określonej w dokumentach lokalnych z polityką określoną na poziomie regionalnym.
   Rekomendacje do dalszych działań zawarte w opracowaniu obejmują dwa poziomy: poziom planowania lokalnego dotyczący ustaleń studiów oraz poziom planowania obszaru funkcjonalnego dotyczący określenia wspólnej polityki rozwoju obszaru.
   W zakresie planowania lokalnego wymagana jest eliminacja rozbieżności pomiędzy ustaleniami studiów w zakresie:
- określenia prawidłowych granic gmin i wyeliminowania sprzecznych ustaleń dotyczących spornych terenów;
- uzupełnienia brakujących przebiegów liniowych elementów infrastruktury transportowej i technicznej.
   Ponadto studia gmin powinny zostać uzupełnione o elementy polityki regionalnej odnoszące się do tego obszaru, zwłaszcza w zakresie rozwoju transportu i ochrony środowiska.
   Na podstawie przeprowadzonych analiz wskazano zagadnienia wymagające rozwiązania na etapie sporządzania planu zagospodarowania obszaru funkcjonalnego w zakresie: struktury funkcjonalno-przestrzennej, ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego, rozwoju transportu i systemów infrastruktury technicznej.

 

© 1999 - 2021 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl