MENU

TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA Nr 8
„Warszawa i obszar metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza”

Numer 8 Serii Wydawniczej Trendy Rozwojowe Mazowsza pt.: „Warszawa i obszar metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza” powstał na podstawie badania naukowego o tym samym tytule, które przeprowadzono w ramach diagnozy stanu i perspektyw rozwoju województwa mazowieckiego.
W raporcie szczegółowo zidentyfikowano zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze, zachodzące w Warszawie i jej  otoczeniu. Autorzy raportu podejmują problem rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy w świetle obowiązujących dokumentów planistycznych. Zwracają uwagę na zmiany uwarunkowań formalno-prawnych wynikające z ekspansji przestrzeni aglomeracji warszawskiej i na zmiany użytkowania gruntów. W raporcie zawarto pogłębione analizy dynamiki tych zjawisk na przestrzeni ostatnich 20 lat. W badanie uwzględniono również problem kształtowania struktur przyrodniczych w obszarze metropolitalnym oraz poprawy dostępności Warszawy.
Zawarte w raporcie wnioski i rekomendacje posłużą do ustalenia polityki przestrzennej i kierunków zagospodarowania przestrzennego w przyszłym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Badanie będzie stanowić wkład do kompleksowej diagnozy społeczno – gospodarczej województwa mazowieckiego, w oparciu o którą zostaną opracowane narzędzia do modelowania i prognozowania dynamiki rozwoju regionu.
 

nr 8 

© 1999 - 2022 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl