Relacja z konferencji w Ostrołęce

Oddział Terenowy w Ostrołęce Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie zorganizował konferencję poświęconą konsultacjom założeń aktualizacji dwóch podstawowych dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego, tj. Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Konferencja była drugą z cyklu konferencji subregionalnych, która odbyła się w dniu 9 listopada 2011 r., w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce. W konferencji uczestniczył Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego z subregionu ostrołęckiego, oraz ponad 80 przedstawicieli środowisk lokalnych, w tym władz powiatów i gmin, a także reprezentanci: wyższych uczelni, Zarządu Lasów Państwowych, organizacji pozarządowych i społecznych oraz innych instytucji i firm (m.in. PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Energa Elektrownie Ostrołęka SA).

Na konferencji zaprezentowano następujące referaty:

„Mazowsze i Ostrołęka w obecnej i przyszłej perspektywie programowania UE” – ( Wiesław Raboszuk, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego);„Diagnoza stanu rozwoju regionu z uwzględnieniem subregionu ostrołęckiego” – (Antoni Holcel, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Dyrektor Oddziału Terenowego w Ostrołęce);„Prezentacja wyników badań w ramach projektu Trendy Rozwojowe Mazowsza” – (dr Konrad Czapiewski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN);„Założenia aktualizacji dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego” – (prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie).Nad przyszłością subregionu ostrołęckiego debatowano w panelu dyskusyjnym, w którym uczestniczyli: Janusz Kotowski – Prezydent Miasta Ostrołęki, Ryszard Niedziółka – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Energa Elektrownie Ostrołęka SA, Henryk Toryfter – Wójt Gminy Baranowo, oraz dr Konrad Czapiewski, który był jednocześnie moderatorem debaty.W czasie dyskusji wyraźnie podkreślono wielką wartość miasta Ostrołęki, jako motor wzrostu dla okalającego subregionu, a wsparcie, jakie może dać Samorząd Województwa Mazowieckiego pozwoli przezwyciężyć słabości wynikające z endogenicznych czynników rozwoju. Konieczność wzmacniania połączeń komunikacyjnych subregionu z otoczeniem a szczególnie z Warszawą, określono, jako najważniejsze cele rozwojowe, w tym szczególną uwagę zwrócono na:

włączenie Ostrołęki w Wielką Obwodnicę Mazowsza,budowę obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z nową przeprawą mostową przez rzekę Narew,realizację nowego szlaku drogowego Ostrołęka-Wyszków,modernizację linii kolejowej Ostrołęka-Tłuszcz.Na spotkaniu podkreślono wagę inwestycji realizowanych przez największe zakłady produkcyjne subregionu ostrołęckiego, upatrując w nich potencjał rozwojowy. Główny nacisk Przedstawicieli władz lokalnych położony został na dalsze wzmacnianie specjalizacji rolniczej – mleczarstwa – oraz rozwój agroturystyki z wykorzystaniem walorów środowiska kulturowego i przyrodniczego Kurpiowszczyzny. Upatrują także szans rozwojowych w produkcji OZE z wykorzystaniem biomasy, (co będzie odpowiedzią na wyzwania wynikające z zapisów Strategii Europa 2020). Podczas dyskusji wskazano na potrzebę uwypuklenia w zapisach aktualizowanych dokumentów kwestii szeroko rozumianej gospodarki wodnej i leśnej.

Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki podsumowując konferencję podziękował uczestnikom za liczne głosy w dyskusji, oraz zapewnił, że głosy te zostaną rozpatrzone podczas aktualizacji przedmiotowych dokumentów strategicznych województwa.

Media: kurierostrolecki.pl

Media: moja-ostroleka.pl

Media: eostroleka.pl

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce
Galeria z Konferencji w Ostrołęce

Relacja z Konferencji w Ciechanowie

Odział Terenowy w Ciechanowie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie zorganizował pierwszą z cyklu konferencji subregionalnych, poświęconych konsultacjom założeń najważniejszych dokumentów województwa – Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Konferencja odbyła się w dniu 3 listopada 2011 roku w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

W konferencji uczestniczyli: – prof. dr hab. Andrzej Kolasa, Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego z subregionu ciechanowskiego –Wiesława Krawczyk, oraz przedstawiciele środowisk lokalnych – wyższych uczelni, organizacji pozarządowych, zarządców dróg, kolei mazowieckich, lasów państwowych, a także przedstawiciele władz powiatów i gmin.

Rektor PWSZ prof. dr hab. Andrzej Kolasa, który rozpoczął konferencję poruszył temat roli Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i subregionie oraz tematykę wagi jakości kształcenia.

Na konferencji zaprezentowano następujące referaty:

Mazowsze i Ciechanów w obecnej i przyszłej perspektywie programowania UE – Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, (w imieniu Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego),Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu ciechanowskiego – Dyrektor Oddziału Terenowego w Ciechanowie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, mgr inż. arch. Monika Brzeszkiewicz-Kowalska,Prezentacja wyników badań w ramach projektu „Trendy Rozwojowe Mazowsza” – Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych dr hab. Wojciech Dziemianowicz,Założenia aktualizacji dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego – Z-ca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, dr arch. Tomasz Sławiński.

Drugą sesję konferencji, stanowił panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: Poseł na Sejm RP Aleksander Sopliński, Dziekan Wydziału Zamiejscowego, Turystyki, Hotelarstwa i Promocji Środowiska Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Ciechanowie dr Zbigniew Ptasiewicz, Wiceprezydent Miasta Ciechanowa Ewa Gładysz, Wiceprezes Mazowieckiej Izby Gospodarczej Artur Iniarski. W trakcie sesji wyraźnie podkreślano potrzebę wzmocnienia funkcji subregionalnych Ciechanowa. Przede wszystkim zaznaczono rolę miasta, jako najważniejszego w regionie ośrodka naukowo-badawczego. Zasygnalizowano szereg problemów, które dotyczą subregionu m. in. problem starzenia się społeczeństwa, odpływu ludności do regionów oferujących większe możliwości, zagrożeń środowiska związanych z koncentracją ferm drobiu. Podkreślono konieczność dalszej realizacji inwestycji drogowych i kolejowych, w tym konieczność realizacji bezpośredniego połączenia drogowego Ciechanowa z Warszawą, pętli miejskiej w Ciechanowie i usprawnienia połączeń drogowych w subregionie.

W trakcie sesji zgłaszano uwagi dotyczące lokalnych problemów obszarów subregionalnych:

budowa zachodniej obwodnicy Mławy,stale niedostateczne dofinansowywanie inwestycji drogowych,konieczność dostosowania parametrów układu komunikacyjnego do rzeczywistych obciążeń,konieczność rozbudowy infrastruktury turystycznej na terenach leśnych,konieczność uproszczenia procedur administracyjnych na bardziej przyjazne obywatelowi.

Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, podsumowując odniósł się do uwag i wniosków zgłaszanych w trakcie konferencji. Podkreślił także, że przedstawione wstępne założenia to dopiero ramy dokumentów strategicznych, a zgłaszane wnioski i poruszane tematy stanowią istotny wkład w ich wypełnienie. Kończąc podziękował wszystkim uczestnikom konferencji i zachęcił do dalszej współpracy przy sporządzaniu, tak istotnych dla wszystkich dokumentów.

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie
Galeria z Konferencji w Ciechanowie

Relacja z konferencji II Forum Mazowieckie

Relacja z konferencji II Forum Mazowieckie zorganizowanej przez Zespół Realizacji Projektów Trendy Rozwojowe Mazowsza 27.10.2011 r.W dniu 27 października 2011 r. w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyła się konferencja pn. “II Forum Mazowieckie”, inaugurująca proces aktualizacji dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego.

Konferencja była skierowana do przedstawicieli samorządów lokalnych miast, gmin i powiatów Mazowsza, przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego, instytucji funkcjonujących na Mazowszu i mających wpływ na jego rozwój, naukowców zainteresowanych problematyką planowania strategicznego w regionie oraz wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w konsultacjach dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego.Ponad 200 gości konferencji miało okazję wysłuchać wystąpień prezentujących założenia do aktualizowanych dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego oraz przedstawić swoją opinię w dyskusji konsultacyjnej w ramach aktualizacji tych dokumentów.

Wśród gości znaleźli się przedstawiciele urzędów, instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się infrastrukturą, środowiskiem, gospodarką, a którym problemy Mazowsza są bliskie. Powiaty, gminy i miasta województwa były reprezentowane przez najwyższych urzędników samorządowych: starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów, jak również przez przedstawicieli urzędów. Na sali zasiedli członkowie Rady Naukowej projektu Trendy rozwojowe Mazowsza, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.

Goście w pierwszej kolejności wysłuchali wystąpień przedstawicieli zespołów badawczych realizujących badania naukowe na rzecz projektu Trendy rozwojowe Mazowsza. Wyniki zrealizowanych przez nich badań będą stanowiły podstawy do konstruowania celów zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Badania z zakresu demografii, zagospodarowania przestrzennego, konkurencyjności gospodarki regionalnej oraz czynników stymulujących rozwój pozwoliły na sformułowanie kilku znaczących wniosków.

Istotnym problemem dla regionu jest kryzys demograficzny. Widoczne jest rosnące zróżnicowanie społeczne, demograficzne, edukacyjne i ekonomiczne związane z polaryzacyjnym modelem rozwoju. Zjawisko sprowadza się przede wszystkim do pogłębiania segregacji społeczno-przestrzennej w regionie przy jednoczesnym dynamicznym rozwoju stolicy.

Polaryzacja rozwoju widoczna jest też w lokalizacji działalności gospodarczej. Największe przedsiębiorstwa regionu zlokalizowane są w Warszawie. Wśród 2 tys. dominujących firm w Polsce w 2009 r. tylko 108 miało siedzibę na Mazowszu z wyłączeniem stolicy, a tymczasem tylko w pierwszych 500 jest 207 firm z siedzibą w Warszawie.

Jednocześnie badania konkurencyjności regionalnej gospodarki wskazują, że województwo mazowieckie jest najbardziej konkurencyjnym wśród polskich regionów. Pod względem kondycji gospodarki, Mazowsze na tle wybranych regionów stołecznych Unii Europejskiej charakteryzuje się niskim poziomem bezrobocia oraz znaczną dynamiką procesów rozwojowych. Z drugiej strony pod względem wysokości PKB per capita, Mazowsze plasuje się na najniższych pozycjach w zbadanej grupie metropolii UE. Wysoki poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego na tle Polski jest przede wszystkim efektem wyróżniającego się, dużego udziału sektora usług rynkowych w strukturze regionalnej gospodarki.

Stan i jakość zasobów infrastrukturalnych regionu, zarówno w zakresie infrastruktury technicznej, jak i społecznej, ulegają poprawie, co więcej zauważalne jest stopniowe niwelowanie zróżnicowań przestrzennych pod tym względem pomiędzy stolicą, obszarami miast oraz terenami wiejskimi. Obszary wiejskie Mazowsza pełnią przede wszystkim funkcje rolnicze, ale widoczny jest też dynamiczny rozwój funkcji pozarolniczych.

Gościem specjalnym konferencji był Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak. Wicepremier podkreślał znaczenie budowania strategii w oparciu o doświadczenie i dorobek regionu, jak również o zidentyfikowane problemy rozwoju. Zwrócił przy tym uwagę na znaczenie zachowania równowagi w wykorzystywaniu potencjału Warszawy i zapewnianiu rozwoju inwestycji na ternach pozametropolitalnych.

W drugiej części konferencji, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki odczytał wystąpienie nieobecnego Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Następnie wygłosił swoje wystąpienie prezentujące opracowane w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Prof. Strzelecki ogłosił główną zmianę w podejściu do planowania celów rozwoju regionu. Podczas analiz celów regionu postanowiono, że znacznie większy niż dotychczas nacisk zostanie położony na wsparcie przemysłu na Mazowszu. Nowym celem rozwoju Mazowsza będzie wzrost zdolności konkurencyjnej przemysłu w regionie poprzez stymulowanie zmian strukturalnych, pobudzanie aktywności innowacyjnej oraz efektywne wykorzystanie zasobów. Nacisk zostanie położony na tworzenie warunków do absorpcji innowacji, rozwoju produkcji, tworzenie warunków przyjaznych dla inwestorów i przedsiębiorców oraz wsparcie w tworzeniu miejsc pracy w przemyśle.

Finałem konferencji była dyskusja z udziałem prelegentów i gości. Dyskusję prowadzoną przez prof. dr hab. Krzysztofa Opolskiego uświetnili: prof. dr hab. Antoni Kukliński, prof. dr hab. Jerzy Wilkin oraz Władysław Halbersztadt. Głosy w dyskusji podjęli uczestnicy konferencji z sali, wśród których głos zabrali m.in. Andrzej Wielowieyski ze Stowarzyszenia Metropolia Warszawa oraz Waldemar Dubiński, Zastępca Przewodniczącego Regionu Mazowsza NSZZ Solidarność.

Opinie przedstawione podczas konferencji otwierającej proces aktualizacji dokumentów strategicznych oraz podczas konferencji subregionalnych odbywających się w listopadzie i grudniu w miastach subregionalnych Mazowsza, będą rozważane i uwzględniane w nowych celach rozwoju województwa mazowieckiego.

II forum Mazowieckie

II forum Mazowieckie

II forum Mazowieckie

II forum Mazowieckie

II forum Mazowieckie

II forum Mazowieckie

II forum Mazowieckie

II forum Mazowieckie

II forum Mazowieckie

II forum Mazowieckie

II forum Mazowieckie

II forum Mazowieckie
Galeria z konferencji II Forum Mazowieckie

Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Poziom rozwoju regionu oraz skuteczność i efektywność prowadzonej politykiocenione zostały w procesie monitoringu strategii, którego ustalenia zostały przedstawione w raporcie pt. Monitoring Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Raport przedstawia analizę zmian zachodzących w województwie w latach 2004-2009, zawiera dostępne w trakcie jego przygotowywania dane za I i II kwartał 2010 r., a także ocenę prawidłowości doboru ustaleń strategicznych oraz celów i kierunków działań.Raport został sporządzony zgodnie z merytorycznymi podstawami procesu monitorowania określonymi w dotychczasowej Strategii. 17 stycznia 2011 r. dokument został przyjęty przez Zespół do spraw wdrażania i monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Kolejnym krokiem było zarekomendowanie Zarządowi Województwa wniosków z Raportu, w tym wniosku o konieczności aktualizacji Strategii, przez przewodniczącego Zespołu, wicemarszałka województwa mazowieckiego Marcina Kierwińskiego. Raport z monitoringu był także tematem obrad Wojewódzkiej KomisjiUrbanistyczno-Architektonicznej, która w przyjętej 13 kwietnia 2011 r. uchwale nr 2/2011 pozytywnie go zaopiniowała, a także poparła wniosek dotyczący aktualizacji Strategii.20 czerwca 2011 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął raport z monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (uchwała nr 73/11).

Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa MazowieckiegoPobierz

Podstawa prawna procesu aktualizacji

Uchwała Nr 1380/172/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektu dokumentu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030r.

Uchwała Nr 1379/172/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu dokumentu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030r.

Podstawa prawna – Uchwała Nr 1380/172/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektu dokumentu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030r.Pobierz

Podstawa prawna – Uchwała Nr 1379/172/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu dokumentu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030r.Pobierz

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku wraz z informacją o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych wniosków.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju województwa mazowieckiegoPobierz

Wnioski z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju województwa mazowieckiegoPobierz

Relacja z Konferencji w Modlinie

Oddział Terenowy w Radomiu Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie wraz z Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa – Modlin zorganizował konferencję rozpoczynającą proces opracowywania „Programu rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim”. Konferencja ta rozpoczyna także proces konsultacji społecznych wymaganych przy opracowywaniu dokumentów tego typu.

Spotkanie odbyło się 14 grudnia 2011 r. w Modlinie i było drugim (po konferencji inaugurującej ”Program rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim”) spotkaniem dotyczącym programów rozwoju transportu w województwie mazowieckim.

Wystąpienia prelegentów poprzedziła wycieczka na teren budowy lotniska, gdzie przedstawiono uczestnikom konferencji stan przygotowań oraz charakterystykę portu lotniczego Modlinie.

Uczestników spotkania powitał Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki. W konferencji wzięli udział: Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Mariusz Raboszuk, Posłowie na Sejm RP: Janusz Piechociński, Bartłomiej Bodio, Mirosław Koźlakiewicz, przedstawiciel Wojska Polskiego Generał dywizji Zbigniew Galec, przedstawiciele samorządu terytorialnego – władze powiatów i gmin, a także reprezentanci: wyższych uczelni i ośrodków badawczych, oraz innych instytucji i firm.

Na konferencji wygłoszono następujące referaty w ramach dwóch sesji:

Sesja pierwsza:

Perspektywy rozwoju transportu lotniczego w województwie mazowieckim – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego- Wiesław Mariusz Raboszuk,Wpływ portów lotniczych na rozwój regionów – Szkoła Główna Handlowa- prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska, Adam Hoszman,Wyzwania polityki transportowej w Polsce – Przewodniczący podkomisji ds. transportu kolejowego, łącznościi nowoczesnych technik informacyjnych, Poseł na Sejm RP Janusz Piechociński,Perspektywy rozwoju portu lotniczego w Modlinie – Prezes Zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin- Piotr Okienczyc.

Sesja druga:

Społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania w Polskiej Akademii Nauk- dr Piotr Rosik,Uwarunkowania rozwoju infrastruktury lotniczej w Polsce – Pełnomocnik PPL ds. uruchomienia portu lotniczego Modlin, Kierownik Zespołu Analiz i Projektów w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”- Filip Czernicki,Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim w systemie planowania i programowania województwa mazowieckiego – Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Bartłomiej Kolipiński.

Po ostatnim wystąpieniu zainicjowano dyskusję, w której poruszono tematy dotyczące dostępności portu lotniczego w Modlinie dla województwa mazowieckiego i całego kraju w realizacji przelotów międzynarodowych i krajowych. Generał dywizji Zbigniew Galec zwrócił także uwagę na rolę lotnisk w systemie obronności kraju.

Dyskusja zakończyła się krótkim wystąpieniem Zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Bartłomieja Kolipińskigo, który podsumowując spotkanie podziękował uczestnikom za obecność oraz wkład w dyskusję. Zapewnił również, że zaprezentowane wnioski oraz stanowiska przedstawicieli świata, nauki zostaną rozpatrzone podczas prac merytorycznych nad tworzeniem programu, jednocześnie zachęcając uczestników konferencji do składania wniosków i uwag, także za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej www.mbpr.pl.

Konferencja w Modlinie

Konferencja w Modlinie

Konferencja w Modlinie

Konferencja w Modlinie

Konferencja w Modlinie

Konferencja w Modlinie

Konferencja w Modlinie

Konferencja w Modlinie

Konferencja w Modlinie
Galeria zdjęć z Konferencji w Modlinie – Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim

Relacja z Konferencji w Radomiu

Oddział Terenowy w Radomiu Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie zorganizował konferencję rozpoczynającą proces konsultacji Programu Rozwoju i Modernizacji Technologicznej Transportu Szynowego w Województwie Mazowieckim.

Konferencję, która odbyła się 29 listopada w siedzibie Wydziału Transportu i Elektrotechniki Politechniki Radomskiej, otworzył Rektor Politechniki Radomskiej prof. dr hab. inż. Mirosław Luft, który wspólnie z Prezydentem Miasta Radomia Andrzejem Kosztowniakiem, zainaugurował obrady.

Uczestnikami spotkania byli: Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego – Leszek Ruszczyk, Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Kolei Mazowieckich – Roman Sielecki, pracownicy naukowi radomskich uczelni, studenci Politechniki, przedstawiciele samorządu terytorialnego, przedstawiciele przedsiębiorców, pracownicy spółek kolejowych oraz członkowie organizacji pozarządowych.

W ramach dwóch sesji wygłoszono następujące referaty:

Sesja pierwsza:

Perspektywy rozwoju transportu szynowego w województwie mazowieckim – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego – Leszek Ruszczyk,Perspektywy rozwoju kolei regionalnych w województwie mazowieckim –Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Kolei Mazowieckich – Roman Sielecki,Rola i miejsce Programu rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w systemie planowania i programowania rozwoju – podstawowe tezy i założenia –Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki,

Sesja druga:

Trendy rozwoju transportu kolejowego w Polsce – Przewodniczący Komitetu Transportu PAN -prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch,Konstrukcja oferty przewozowej na poziomie regionalnym i aglomeracyjnym – założenia metodyczne, przykłady rozwiązań z Europy – ETC Transport Consultants, Berlin – Torsten Perner,Sieć kolejowa w województwie mazowieckim na tle kraju i Europy zachodniej. Perspektywy rewitalizacji nieczynnych linii, możliwości uzupełnienia sieci– Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – dr Szymon Komusiński,Metodyka ewaluacji węzłów przesiadkowych w miastach – Uniwersytet Adama Mickiewiczaw w Poznaniu – dr Michał Beim,Badanie możliwości wykorzystania transportu szynowego w obsłudze większych miast i aglomeracji – założenia metodyczne –Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr Arkadiusz Kołoś.Organizacja związków transportowych w aglomeracjach – przegląd doświadczeń –Uniwersytet Ekonomiczny w Gdyni dr Marcin Wołek,Dostępność kolejowa miast województwa mazowieckiego w ruchu międzynarodowym – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – mgr Jędrzej Gadziński.

W dyskusji podkreślono wagę Programu Rozwoju i Modernizacji Technologicznej Transportu Szynowego w Województwie Mazowieckim.

Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki podsumowując spotkanie docenił wysoki poziom merytoryczny referatów i podziękował wszystkim uczestnikom konferencji. Zaprosił również do pisemnego przekazywania wniosków do powstającego Programu.

Konferencja w Radomiu

Konferencja w Radomiu

Konferencja w Radomiu

Konferencja w Radomiu

Konferencja w Radomiu

Konferencja w Radomiu

Konferencja w Radomiu

Konferencja w Radomiu

Konferencja w Radomiu
Galeria zdjęć z konferencji Programu Rozwoju i Modernizacji Technologicznej Transportu Szynowego w Województwie Mazowieckim