Relacja z Konferencji w Płocku

Oddział Terenowy w Płocku Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie zorganizował konferencję subregionalną należąca do cyklu konferencji organizowanych na terenie województwa mazowieckiego, poświęconych konsultacjom założeń aktualizacji najważniejszych dokumentów strategicznych województwa tj. Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Konferencja odbyła się w dniu 16 listopada 2011 r., w Centrum Edukacji Grupa Orlen w Płocku i była trzecią z cyklu konferencji subregionalnych podejmujących temat aktualizacji kluczowych dokumentów województwa.

W konferencji udział wzięli m.in. Poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski. Ponadto uczestnikami konferencji byli przedstawiciele samorządów terytorialnych subregionu płockiego, przedstawiciele wyższych uczelni działających w subregionie, reprezentanci instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i społecznych, a także przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców oraz lokalne media. Łącznie w konferencji wzięło udział 148 osób.

Podczas konferencji przedstawiono następujące referaty i prezentacje:

Mazowsze i Płock w obecnej i przyszłej perspektywie oraz Wstępne studium wykonalności dla projektu budowy nowej linii kolejowej w relacji Modlin – Płock – Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.Diagnoza stanu rozwoju regionu ze szczególnym uwzględnieniem subregionu płockiego – Dyrektor Oddziału Terenowego w Płocku Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Piotr BrzeskiKonkurencyjność i jej uwarunkowania w ramach projektu „Trendy Rozwojowe Mazowsza”- przedstawiciel ECORYS Polska sp. z o.o. dr Bartłomiej Rokicki.Założenia aktualizacji dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego – Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie dr arch. Tomasz Sławiński.

Kwestie priorytetowe dla przyszłości subregionu płockiego i miasta Płocka były głównym przedmiotem wystąpień. W panelu dyskusyjnym udział wzięli: Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, Prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego Rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Kruszewski, Prezes Izby Gospodarczej Regionu Płockiego Jan Brudnicki oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Silni Razem” Marzanna Kalaszczyńska – Kikiewicz. Moderatorem dyskusji był Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Strategii Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Płocka Leszek Narkowicz.

W czasie wystąpień główny nacisk położono na konieczność poprawy dostępności transportowej miasta Płocka i całego subregionu poprzez budowę nowych połączeń drogowych i kolejowych. Zwrócono również uwagę na problem starzenia się społeczeństwa, problemy osób niepełnosprawnych oraz kwestie związane z migracją osób młodych i wykształconych. Omawiano także inne ważne czynniki dla rozwoju subregionu:

konieczność kształtowania potencjału kapitału ludzkiego w subregionie poprzez odpowiedni poziom edukacji,tworzenie miejsc pracy oraz kreowanie przedsiębiorczości.

Podkreślano również, że Płock, stolica subregionu, nie może pozostawać, „samotną wyspą” w obec problemów, których rozwiązanie jest uzależnione od zapisów w dokumentach krajowych i decyzji podejmowanych na szczeblu rządowym. Błędnym jest również przekonanie, że Płock jest miastem, które ze wszystkimi problemami poradzi sobie we własnym zakresie. W przypadku tak poważnych zamierzeń jak inwestycje infrastrukturalne (drogowe i techniczne) konieczne jest współdziałanie wszystkich partnerów zarówno publicznych, jaki prywatnych. Konieczne jest wsparcie zarówno Samorządu Województwa jak również administracji rządowej, przede wszystkim w zakresie finansowym, ale także w zakresie zmian regulacji prawnych.

Uczestnicy konferencji podkreślali wagę spotkania, konieczność wspólnych rozmów i poszukiwania optymalnych rozwiązań, które w dalszej perspektywie skutkować będą pozytywnym oddziaływaniem zarówno dla subregionu płockiego jak całego województwa. Jako kwestie niezwykle ważne dla rozwoju obszaru płockiego wskazywano: konieczność aktywizacji działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości, konieczność dołączenia subregionu płockiego i miasta Płocka do sieci autostrad, budowę linii kolejowej Płock – Modlin oraz budowę obwodnicy Płocka mającej zasadnicze znaczenie dla wyprowadzenia transportu materiałów niebezpiecznych poza obręb miasta. Ważnym przedsięwzięciem dla subregionu i regionu byłaby budowa w Płocku lotniska, jako dopełnienia infrastruktury transportowej. Zasadność jego budowy jest związana przede wszystkim z obecnością na tym terenie Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego oraz dużych przedsiębiorstw, m.in. z udziałem kapitału zagranicznego, dla których lotnisko byłoby elementem ułatwiającym i dynamizującym działalność. W przypadku gmin nadwiślańskich konieczne jest wprowadzenie do aktualizowanych dokumentów zapisów dotyczących budowy i modernizacji wałów przeciwpowodziowych oraz tzw. przegród.

Prowadzący konferencję Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie dr arch. Tomasz Sławiński, dziękując wszystkim za przybycie oraz liczne głosy w dyskusji, zapewnił, że wszystkie wnioski i propozycje zostaną szczegółowo rozpatrzone podczas prac merytorycznych nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Związek Gmin Regionu Płockiego o konferencji: Konferencja subregionalna

Media o Konferencji: Koleją z Płocka do Modlina w pół godziny – plock.gazeta.pl

Media o Konferencji: Kolejowy Projekt odjeżdża z Płońska? – CzasPlonska.pl

Media o Konferencji: W 45 minut do Warszawy? – czasplocka.pl

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku

Konferencja w Płocku
Galeria z Konferencji w Płocku

Prezentacje z Konferencji w Ostrołęce

Poniżej znajdziecie Państwo prezentacje omawiane przez mówców i prelegentów konferencji w Ostrołęce, która odbyła się 9 listopada 2011 roku.

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie – Diagnoza stanu rozwoju regionu, ze szczególnym uwzględnieniem subregionu ostrołęckiego

Diagnoza stanu rozwoju regionu, ze szczególnym uwzględnieniem subregionu ostrołęckiegoPobierz

Trendy Rozwojowe Mazowsza – Policentryczność i uwarunkowania społeczno-demograficzne województwa z uwzględnieniem specyfiki subregionu ostrołęckiego

Policentryczność i uwarunkowania społeczno-demograficzne województwa z uwzględnieniem specyfiki subregionu ostrołęckiegoPobierz

Relacja z konferencji w Ostrołęce

Oddział Terenowy w Ostrołęce Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie zorganizował konferencję poświęconą konsultacjom założeń aktualizacji dwóch podstawowych dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego, tj. Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Konferencja była drugą z cyklu konferencji subregionalnych, która odbyła się w dniu 9 listopada 2011 r., w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce. W konferencji uczestniczył Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego z subregionu ostrołęckiego, oraz ponad 80 przedstawicieli środowisk lokalnych, w tym władz powiatów i gmin, a także reprezentanci: wyższych uczelni, Zarządu Lasów Państwowych, organizacji pozarządowych i społecznych oraz innych instytucji i firm (m.in. PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Energa Elektrownie Ostrołęka SA).

Na konferencji zaprezentowano następujące referaty:

„Mazowsze i Ostrołęka w obecnej i przyszłej perspektywie programowania UE” – ( Wiesław Raboszuk, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego);„Diagnoza stanu rozwoju regionu z uwzględnieniem subregionu ostrołęckiego” – (Antoni Holcel, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Dyrektor Oddziału Terenowego w Ostrołęce);„Prezentacja wyników badań w ramach projektu Trendy Rozwojowe Mazowsza” – (dr Konrad Czapiewski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN);„Założenia aktualizacji dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego” – (prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie).Nad przyszłością subregionu ostrołęckiego debatowano w panelu dyskusyjnym, w którym uczestniczyli: Janusz Kotowski – Prezydent Miasta Ostrołęki, Ryszard Niedziółka – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Energa Elektrownie Ostrołęka SA, Henryk Toryfter – Wójt Gminy Baranowo, oraz dr Konrad Czapiewski, który był jednocześnie moderatorem debaty.W czasie dyskusji wyraźnie podkreślono wielką wartość miasta Ostrołęki, jako motor wzrostu dla okalającego subregionu, a wsparcie, jakie może dać Samorząd Województwa Mazowieckiego pozwoli przezwyciężyć słabości wynikające z endogenicznych czynników rozwoju. Konieczność wzmacniania połączeń komunikacyjnych subregionu z otoczeniem a szczególnie z Warszawą, określono, jako najważniejsze cele rozwojowe, w tym szczególną uwagę zwrócono na:

włączenie Ostrołęki w Wielką Obwodnicę Mazowsza,budowę obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z nową przeprawą mostową przez rzekę Narew,realizację nowego szlaku drogowego Ostrołęka-Wyszków,modernizację linii kolejowej Ostrołęka-Tłuszcz.Na spotkaniu podkreślono wagę inwestycji realizowanych przez największe zakłady produkcyjne subregionu ostrołęckiego, upatrując w nich potencjał rozwojowy. Główny nacisk Przedstawicieli władz lokalnych położony został na dalsze wzmacnianie specjalizacji rolniczej – mleczarstwa – oraz rozwój agroturystyki z wykorzystaniem walorów środowiska kulturowego i przyrodniczego Kurpiowszczyzny. Upatrują także szans rozwojowych w produkcji OZE z wykorzystaniem biomasy, (co będzie odpowiedzią na wyzwania wynikające z zapisów Strategii Europa 2020). Podczas dyskusji wskazano na potrzebę uwypuklenia w zapisach aktualizowanych dokumentów kwestii szeroko rozumianej gospodarki wodnej i leśnej.

Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki podsumowując konferencję podziękował uczestnikom za liczne głosy w dyskusji, oraz zapewnił, że głosy te zostaną rozpatrzone podczas aktualizacji przedmiotowych dokumentów strategicznych województwa.

Media: kurierostrolecki.pl

Media: moja-ostroleka.pl

Media: eostroleka.pl

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce

Konferencja w Ostrołęce
Galeria z Konferencji w Ostrołęce

Relacja z Konferencji w Ciechanowie

Odział Terenowy w Ciechanowie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie zorganizował pierwszą z cyklu konferencji subregionalnych, poświęconych konsultacjom założeń najważniejszych dokumentów województwa – Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Konferencja odbyła się w dniu 3 listopada 2011 roku w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

W konferencji uczestniczyli: – prof. dr hab. Andrzej Kolasa, Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego z subregionu ciechanowskiego –Wiesława Krawczyk, oraz przedstawiciele środowisk lokalnych – wyższych uczelni, organizacji pozarządowych, zarządców dróg, kolei mazowieckich, lasów państwowych, a także przedstawiciele władz powiatów i gmin.

Rektor PWSZ prof. dr hab. Andrzej Kolasa, który rozpoczął konferencję poruszył temat roli Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i subregionie oraz tematykę wagi jakości kształcenia.

Na konferencji zaprezentowano następujące referaty:

Mazowsze i Ciechanów w obecnej i przyszłej perspektywie programowania UE – Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, (w imieniu Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego),Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu ciechanowskiego – Dyrektor Oddziału Terenowego w Ciechanowie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, mgr inż. arch. Monika Brzeszkiewicz-Kowalska,Prezentacja wyników badań w ramach projektu „Trendy Rozwojowe Mazowsza” – Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych dr hab. Wojciech Dziemianowicz,Założenia aktualizacji dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego – Z-ca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, dr arch. Tomasz Sławiński.

Drugą sesję konferencji, stanowił panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: Poseł na Sejm RP Aleksander Sopliński, Dziekan Wydziału Zamiejscowego, Turystyki, Hotelarstwa i Promocji Środowiska Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Ciechanowie dr Zbigniew Ptasiewicz, Wiceprezydent Miasta Ciechanowa Ewa Gładysz, Wiceprezes Mazowieckiej Izby Gospodarczej Artur Iniarski. W trakcie sesji wyraźnie podkreślano potrzebę wzmocnienia funkcji subregionalnych Ciechanowa. Przede wszystkim zaznaczono rolę miasta, jako najważniejszego w regionie ośrodka naukowo-badawczego. Zasygnalizowano szereg problemów, które dotyczą subregionu m. in. problem starzenia się społeczeństwa, odpływu ludności do regionów oferujących większe możliwości, zagrożeń środowiska związanych z koncentracją ferm drobiu. Podkreślono konieczność dalszej realizacji inwestycji drogowych i kolejowych, w tym konieczność realizacji bezpośredniego połączenia drogowego Ciechanowa z Warszawą, pętli miejskiej w Ciechanowie i usprawnienia połączeń drogowych w subregionie.

W trakcie sesji zgłaszano uwagi dotyczące lokalnych problemów obszarów subregionalnych:

budowa zachodniej obwodnicy Mławy,stale niedostateczne dofinansowywanie inwestycji drogowych,konieczność dostosowania parametrów układu komunikacyjnego do rzeczywistych obciążeń,konieczność rozbudowy infrastruktury turystycznej na terenach leśnych,konieczność uproszczenia procedur administracyjnych na bardziej przyjazne obywatelowi.

Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, podsumowując odniósł się do uwag i wniosków zgłaszanych w trakcie konferencji. Podkreślił także, że przedstawione wstępne założenia to dopiero ramy dokumentów strategicznych, a zgłaszane wnioski i poruszane tematy stanowią istotny wkład w ich wypełnienie. Kończąc podziękował wszystkim uczestnikom konferencji i zachęcił do dalszej współpracy przy sporządzaniu, tak istotnych dla wszystkich dokumentów.

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie

Konferencja w Ciechanowie
Galeria z Konferencji w Ciechanowie

Relacja z konferencji II Forum Mazowieckie

Relacja z konferencji II Forum Mazowieckie zorganizowanej przez Zespół Realizacji Projektów Trendy Rozwojowe Mazowsza 27.10.2011 r.W dniu 27 października 2011 r. w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyła się konferencja pn. “II Forum Mazowieckie”, inaugurująca proces aktualizacji dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego.

Konferencja była skierowana do przedstawicieli samorządów lokalnych miast, gmin i powiatów Mazowsza, przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego, instytucji funkcjonujących na Mazowszu i mających wpływ na jego rozwój, naukowców zainteresowanych problematyką planowania strategicznego w regionie oraz wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w konsultacjach dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego.Ponad 200 gości konferencji miało okazję wysłuchać wystąpień prezentujących założenia do aktualizowanych dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego oraz przedstawić swoją opinię w dyskusji konsultacyjnej w ramach aktualizacji tych dokumentów.

Wśród gości znaleźli się przedstawiciele urzędów, instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się infrastrukturą, środowiskiem, gospodarką, a którym problemy Mazowsza są bliskie. Powiaty, gminy i miasta województwa były reprezentowane przez najwyższych urzędników samorządowych: starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów, jak również przez przedstawicieli urzędów. Na sali zasiedli członkowie Rady Naukowej projektu Trendy rozwojowe Mazowsza, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.

Goście w pierwszej kolejności wysłuchali wystąpień przedstawicieli zespołów badawczych realizujących badania naukowe na rzecz projektu Trendy rozwojowe Mazowsza. Wyniki zrealizowanych przez nich badań będą stanowiły podstawy do konstruowania celów zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Badania z zakresu demografii, zagospodarowania przestrzennego, konkurencyjności gospodarki regionalnej oraz czynników stymulujących rozwój pozwoliły na sformułowanie kilku znaczących wniosków.

Istotnym problemem dla regionu jest kryzys demograficzny. Widoczne jest rosnące zróżnicowanie społeczne, demograficzne, edukacyjne i ekonomiczne związane z polaryzacyjnym modelem rozwoju. Zjawisko sprowadza się przede wszystkim do pogłębiania segregacji społeczno-przestrzennej w regionie przy jednoczesnym dynamicznym rozwoju stolicy.

Polaryzacja rozwoju widoczna jest też w lokalizacji działalności gospodarczej. Największe przedsiębiorstwa regionu zlokalizowane są w Warszawie. Wśród 2 tys. dominujących firm w Polsce w 2009 r. tylko 108 miało siedzibę na Mazowszu z wyłączeniem stolicy, a tymczasem tylko w pierwszych 500 jest 207 firm z siedzibą w Warszawie.

Jednocześnie badania konkurencyjności regionalnej gospodarki wskazują, że województwo mazowieckie jest najbardziej konkurencyjnym wśród polskich regionów. Pod względem kondycji gospodarki, Mazowsze na tle wybranych regionów stołecznych Unii Europejskiej charakteryzuje się niskim poziomem bezrobocia oraz znaczną dynamiką procesów rozwojowych. Z drugiej strony pod względem wysokości PKB per capita, Mazowsze plasuje się na najniższych pozycjach w zbadanej grupie metropolii UE. Wysoki poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego na tle Polski jest przede wszystkim efektem wyróżniającego się, dużego udziału sektora usług rynkowych w strukturze regionalnej gospodarki.

Stan i jakość zasobów infrastrukturalnych regionu, zarówno w zakresie infrastruktury technicznej, jak i społecznej, ulegają poprawie, co więcej zauważalne jest stopniowe niwelowanie zróżnicowań przestrzennych pod tym względem pomiędzy stolicą, obszarami miast oraz terenami wiejskimi. Obszary wiejskie Mazowsza pełnią przede wszystkim funkcje rolnicze, ale widoczny jest też dynamiczny rozwój funkcji pozarolniczych.

Gościem specjalnym konferencji był Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak. Wicepremier podkreślał znaczenie budowania strategii w oparciu o doświadczenie i dorobek regionu, jak również o zidentyfikowane problemy rozwoju. Zwrócił przy tym uwagę na znaczenie zachowania równowagi w wykorzystywaniu potencjału Warszawy i zapewnianiu rozwoju inwestycji na ternach pozametropolitalnych.

W drugiej części konferencji, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki odczytał wystąpienie nieobecnego Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Następnie wygłosił swoje wystąpienie prezentujące opracowane w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Prof. Strzelecki ogłosił główną zmianę w podejściu do planowania celów rozwoju regionu. Podczas analiz celów regionu postanowiono, że znacznie większy niż dotychczas nacisk zostanie położony na wsparcie przemysłu na Mazowszu. Nowym celem rozwoju Mazowsza będzie wzrost zdolności konkurencyjnej przemysłu w regionie poprzez stymulowanie zmian strukturalnych, pobudzanie aktywności innowacyjnej oraz efektywne wykorzystanie zasobów. Nacisk zostanie położony na tworzenie warunków do absorpcji innowacji, rozwoju produkcji, tworzenie warunków przyjaznych dla inwestorów i przedsiębiorców oraz wsparcie w tworzeniu miejsc pracy w przemyśle.

Finałem konferencji była dyskusja z udziałem prelegentów i gości. Dyskusję prowadzoną przez prof. dr hab. Krzysztofa Opolskiego uświetnili: prof. dr hab. Antoni Kukliński, prof. dr hab. Jerzy Wilkin oraz Władysław Halbersztadt. Głosy w dyskusji podjęli uczestnicy konferencji z sali, wśród których głos zabrali m.in. Andrzej Wielowieyski ze Stowarzyszenia Metropolia Warszawa oraz Waldemar Dubiński, Zastępca Przewodniczącego Regionu Mazowsza NSZZ Solidarność.

Opinie przedstawione podczas konferencji otwierającej proces aktualizacji dokumentów strategicznych oraz podczas konferencji subregionalnych odbywających się w listopadzie i grudniu w miastach subregionalnych Mazowsza, będą rozważane i uwzględniane w nowych celach rozwoju województwa mazowieckiego.

II forum Mazowieckie

II forum Mazowieckie

II forum Mazowieckie

II forum Mazowieckie

II forum Mazowieckie

II forum Mazowieckie

II forum Mazowieckie

II forum Mazowieckie

II forum Mazowieckie

II forum Mazowieckie

II forum Mazowieckie

II forum Mazowieckie
Galeria z konferencji II Forum Mazowieckie

Prezentacje prelegentów na konferencji OMW

Poniżej znajdziecie Państwo prezentacje omawiane przez mówców i prelegentów konferencji Obszar Metropolitalny Warszawy, która odbyła się 13 czerwca 2011 roku w hotelu Jan III Sobieski w Warszawie

Feliks Pankau – Trójmiasto

Feliks Pankau – TrójmiastoPobierz

Martine Liotard – Paryż

Martine Liotard – ParyżPobierz

Rolf-Barnim Foth – Hamburg

Rolf-Barnim Foth – HamburgPobierz

Eric van der Kooij – Amsterdam

Eric van der Kooij – AmsterdamPobierz

Joe Montgomery – Londyn

Joe Montgomery – LondynPobierz

Tomasz Sławiński – Studium OMW

Tomasz Sławiński – Studium OMWPobierz

Marek Mikos – Warszawa

Marek Mikos – WarszawaPobierz

Iván Tosics – Rozwój Miejski

Iván Tosics – Rozwój MiejskiPobierz

Tadeusz Markowski – Metropolie w KSRR i KPZK

Tadeusz Markowski – Metropolie w KSRR i KPZKPobierz

Vincent Goodstadt – METREX

Vincent Goodstadt – METREXPobierz

Konferencja – Obszar metropolitalny Warszawy

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, we współpracy ze Szkołą Główną Handlową oraz Oddziałem Warszawskim Towarzystwa Urbanistów Polskich, zorganizowało w dniu 13 czerwca 2011 roku w Warszawie konferencję poświęconą „Obszarowi Metropolitalnemu Warszawy”. Wzięli w niej udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, między innymi Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w kancelarii Prezydenta RP. Wśród licznych gości byli reprezentanci gmin oraz powiatów z Obszaru Metropolitalnego Warszawy, świata nauki i stowarzyszeń branżowych.Konferencja miała na celu zaprezentowanie przykładów planowania i zarządzania obszarami metropolitalnymi w Europie i Kraju oraz pokazanie charakterystycznych dla nich problemów wewnętrznych i zewnętrznych. Obszar Metropolitalny, to wielkie miasto i sąsiadujące z nim najbliższe otoczenie, powiązane funkcjonalnie choć zróżnicowane administracyjnie. Mieszkańcy obszaru metropolitalnego dojeżdżają często do pracy w centrum miasta z dalszych miejscowości. W metropolii koncentrują się instytucje zarządzające rozwojem i finansami, wyższe uczelnie, instytuty naukowe, miejsca pracy, tereny atrakcyjnych przestrzeni miejskich, bogate w zabytki i atrakcje, a także liczne tereny zieleni, nawet jak w przypadku Warszawy, parki narodowe, a ponadto ważne lotniska i węzły kolejowe. Troską władz Województwa Mazowieckiego jest sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego, który koordynowałby rozwój przestrzenny na terenach kilkudziesięciu gmin wokół Warszawy, tworzących określony umownie obszar metropolitalny. Planowanie metropolitalne, choć ma w Warszawie stuletnia tradycję, jest wciąż rzeczą nową i mało znaną.

W pierwszej części konferencji przedstawiono przykłady planowania rozwoju obszarów metropolitalnych w Regionie Sztokholmskim (Hans Hede), Amsterdamie (Eric van der Kooij), Hamburgu (Rolf-Barnim Foth), Paryżu (Martine Liotard), Londynie (Joe Montgomery), a także Trójmieście (Feliks Pankau). W większości miast i regionów europejskich planowanie metropolitalne odbywa się wewnątrz dobrowolnych zrzeszeń gmin lub w formie planu regionalnego o charakterze nieobligatoryjnym. Gminy dla wspólnego dobra zgadzają się podporządkować ustaleniom koordynującym ich wewnętrzny rozwój, co ostatecznie przyczynia się do ich lepszego funkcjonowania.

Podczas kolejnej sesji dr arch. Tomasz Sławiński – generalny projektant planu, szczegółowo zaprezentował założenia rozwoju przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy opisane w „Studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy”. W Studium Planu zaproponowano rozwój metropolii Warszawskiej wzdłuż kilku pasm rozwoju opartych na istniejących liniach kolejowych, z zielonymi klinami pomiędzy nimi, etapowanie rozwoju, począwszy od terenów kiedyś już zurbanizowanych a następnie zdegradowanych, takich jak obszary poprzemysłowe, powojskowe, pokolejowe, oraz obwiedzenie metropolii zielonym pierścieniem lasów, rezerwatów, parków i otwartych krajobrazów. Dobry, wspólny plan zagospodarowania przestrzennego pozwoli na właściwe zarządzanie obszarem metropolitalnym, wzajemne koordynowanie zagospodarowania gmin. Przyczynić się to powinno do skrócenia i udoskonalenia dojazdów, zbliżenia lokalizacji miejsc zamieszkania do miejsc pracy, zapewnienia terenom mieszkaniowym bliskości obszarów otwartych i zielonych, uatrakcyjnienia centrum Warszawy i centrów dzielnicowych oraz śródmieść miast otaczających Warszawę, polepszenia dostępności kolejowej i lotniczej Warszawy z innymi metropoliami europejskimi, między innymi poprzez szybką kolej, nowe lotniska. Plan metropolitalny przyczyni się do wzrostu jakości życia mieszkańców Mazowsza oraz pozwoli władzom gminnym na racjonalne i oszczędne gospodarowanie przestrzenią. Obecnie nie ma możliwości prawnych uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego, niemniej jednak sporządzone w MBPR Studium, posłużyć może jako materiał wyjściowy do przyszłego procesu planistycznego.Następne prezentacje – Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Warszawy Marka Mikosa oraz wójta gminy Izabelin Witolda Malarowskiego, prezentowały stanowisko Warszawy oraz gmin należących do Obszaru na temat potrzeby utworzenia oraz wspólnego rozwoju Metropolii Warszawskiej. Ostatnia część konferencji prowadzona była przez Prof. Marka Bryxa dotyczyła problemów zewnętrznych oraz wewnętrznych rozwoju obszarów metropolitalnych zarówno w Polsce jak i w Europie. Bartłomiej Kolipiński przedstawił obecną sytuacje prawną obszarów metropolitalnych w Polsce. Prof. Tadeusz Markowski omówił znaczenie oraz pozycję obszarów metropolitalnych w głównych dokumentach krajowych – Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, projekcie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Następnie Ivan Tosics z Budapesztu omówił zagadnienie zintegrowanego rozwoju miejskiego na przykładach europejskich metropolii, a Vincent Goodstadt przedstawił zagadnienie planowania metropolitalnego z perspektywy i doświadczeń Stowarzyszenia Metropolitalnego METREX. Zamykając i podsumowując spotkanie Dyrektor MBPR Prof. Zbigniew Strzelecki powiedział, że konferencja stanowi wstęp do szerszej debaty nad kierunkami rozwoju obszarów metropolitalnych, w tym szczególnie Warszawy i jej najbliższego otoczenia, oraz metodami koordynacji polityki rozwojowej gmin i województwa na drodze do wzrostu ich spójności i konkurencyjności.

Zachęcamy do zgłaszania swoich pytań, przemyśleń, spostrzeżeń na temat rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy na adres: omw@mbpr.pl.