MENU

Relacja z konferencji w Ostrołęce

Oddział Terenowy w Ostrołęce Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie zorganizował konferencję poświęconą konsultacjom założeń aktualizacji dwóch podstawowych dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego, tj. Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Konferencja była drugą z cyklu konferencji subregionalnych, która odbyła się w dniu 9 listopada 2011 r., w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce. W konferencji uczestniczył Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego z subregionu ostrołęckiego, oraz ponad 80 przedstawicieli środowisk lokalnych, w tym władz powiatów i gmin, a także reprezentanci: wyższych uczelni, Zarządu Lasów Państwowych, organizacji pozarządowych i społecznych oraz innych instytucji i firm (m.in. PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Energa Elektrownie Ostrołęka SA).

Na konferencji zaprezentowano następujące referaty:

  • „Mazowsze i Ostrołęka w obecnej i przyszłej perspektywie programowania UE” – ( Wiesław Raboszuk, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego);
  • „Diagnoza stanu rozwoju regionu z uwzględnieniem subregionu ostrołęckiego” – (Antoni Holcel, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Dyrektor Oddziału Terenowego w Ostrołęce);
  • „Prezentacja wyników badań w ramach projektu Trendy Rozwojowe Mazowsza” – (dr Konrad Czapiewski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN);
  • „Założenia aktualizacji dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego” – (prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie).
  • Nad przyszłością subregionu ostrołęckiego debatowano w panelu dyskusyjnym, w którym uczestniczyli: Janusz Kotowski – Prezydent Miasta Ostrołęki, Ryszard Niedziółka – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Energa Elektrownie Ostrołęka SA, Henryk Toryfter – Wójt Gminy Baranowo, oraz dr Konrad Czapiewski, który był jednocześnie moderatorem debaty.

W czasie dyskusji wyraźnie podkreślono wielką wartość miasta Ostrołęki, jako motor wzrostu dla okalającego subregionu, a wsparcie, jakie może dać Samorząd Województwa Mazowieckiego pozwoli przezwyciężyć słabości wynikające z endogenicznych czynników rozwoju. Konieczność wzmacniania połączeń komunikacyjnych subregionu z otoczeniem a szczególnie z Warszawą, określono, jako najważniejsze cele rozwojowe, w tym szczególną uwagę zwrócono na:

  • włączenie Ostrołęki w Wielką Obwodnicę Mazowsza,
  • budowę obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z nową przeprawą mostową przez rzekę Narew,
  • realizację nowego szlaku drogowego Ostrołęka-Wyszków,
  • modernizację linii kolejowej Ostrołęka-Tłuszcz.

Na spotkaniu podkreślono wagę inwestycji realizowanych przez największe zakłady produkcyjne subregionu ostrołęckiego, upatrując w nich potencjał rozwojowy. Główny nacisk Przedstawicieli władz lokalnych położony został na dalsze wzmacnianie specjalizacji rolniczej – mleczarstwa – oraz rozwój agroturystyki z wykorzystaniem walorów środowiska kulturowego i przyrodniczego Kurpiowszczyzny. Upatrują także szans rozwojowych w produkcji OZE z wykorzystaniem biomasy, (co będzie odpowiedzią na wyzwania wynikające z zapisów Strategii Europa 2020). Podczas dyskusji wskazano na potrzebę uwypuklenia w zapisach aktualizowanych dokumentów kwestii szeroko rozumianej gospodarki wodnej i leśnej.

Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki podsumowując konferencję podziękował uczestnikom za liczne głosy w dyskusji, oraz zapewnił, że głosy te zostaną rozpatrzone podczas aktualizacji przedmiotowych dokumentów strategicznych województwa.

 

© 1999 - 2021 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl