MENU

Oferta pracy na stanowisko urzędnicze na zastępstwo

 

Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie
ul. Nowy Zjazd 1 poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko
urzędnicze głównego specjalisty – Zespół Planowania Strategicznego w Warszawie


Miejsce pracy: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska: główny specjalista
Nazwa komórki organizacyjnej: Zespół Planowania Strategicznego w Warszawie
Wymiar etatu: pełny etat

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Udział w opracowaniu i monitorowaniu dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego – tj:
  - Strategii rozwoju województwa mazowieckiego,
  - Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.
 2. Udział w opracowaniu Raportu o stanie województwa mazowieckiego.
 3. Prowadzenie prac związanych z Kontraktem terytorialnym dla województwa mazowieckiego.
 4. Współudział w wykonywaniu tematycznych opracowań studialnych, w zależności od potrzeb.
 5. Przygotowywanie opinii, stanowisk i prezentacji na potrzeby Samorządu Województwa Mazowieckiego
  w zakresie rozwoju regionalnego, w tym: planowania przestrzennego.
 6. Przygotowywanie opinii do projektów ustaw, rozporządzeń dokumentów krajowych, europejskich
  i regionalnych.
 7. Prowadzenie współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Biura i Urzędu oraz jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową.

Warunki pracy:

 • praca biurowa przy komputerze,
 • budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe z jednej z następujących dziedzin: geografia, gospodarka przestrzenna, geodezja i kartografia, ochrona środowiska, architektura, urbanistyka.
 2. Udokumentowany staż pracy min. 4 lata.
 3. Znajomość przepisów i problematyki z zakresu  rozwoju regionalnego
  i planowania przestrzennego.
 4. Umiejętności w zakresie opracowania dokumentów strategicznych, realizacji opracowań koncepcyjnych i studialnych w zakresie rozwoju regionalnego, w tym planowania przestrzennego, przygotowywania opinii i stanowisk.
 5. Umiejętność redagowania pism i dokumentów.
 6. Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office, obsługa urządzeń biurowych.
 7. Znajomość programów GIS: ArcGis, QGis.
 8. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 9. Umiejętność analizy i syntezy informacji, logicznego myślenia.
 10. Odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, dokładność, kultura osobista.
 11. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 12. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 13. Nieskazanie
 14. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 2. Umiejętność pracy z dużym zespołem.
 3. Gotowość do wyjazdów służbowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny (własnoręcznie podpisany),
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania DOCX lub PDF),
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów (do pobrania),
 • oświadczenia dla kandydatów (do pobrania DOCX lub PDF),
 • kserokopia dokumentu (dyplom) potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty i oświadczenia należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, V piętro lub przesłać za pomocą operatora pocztowego na adres Biura:

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego
w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

do dnia 21.08.2020 r. (decyduje data wpływu do Biura) z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: „Oferta na stanowisko urzędnicze na zastępstwo”.
List motywacyjny, oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych i kwestionariusz osobowy muszą być własnoręcznie podpisane.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów.

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu naboru jest Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.

Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora MBPR  inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 • Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa
 • e-mail:  IOD@mbpr.pl

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu naboru2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych
Biuro nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na przedmiotowe ogłoszenie są komisyjnie niszczone nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w procesie naboru, a w przypadku nie zatrudnienia żadnego z kandydatów, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu naboru.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

© 1999 - 2020 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl