Zespół finansowo-księgowy

Zespół Finansowo-Księgowy zajmuje się prowadzeniem księgowości biura. Pracownicy zespołu dbają o terminowe dokonywanie płatności z tytułu poniesionych wydatków, jak i zobowiązań stałych.

W zespole dokonywana jest wstępna kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem kont, oraz sprawdzana jest kompletność i rzetelność dokumentów przedkładanych do akceptacji kierownikowi jednostki.Pracownicy sporządzają liczne sprawozdania miesięczne, kwartalne i roczne z realizacji budżetu, a także sprawozdania dotyczące projektów współfinansowanych ze środków UE.

Dokumenty dotyczące Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z 7 lipca 2014 r.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 7 lipca 2014 r. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoPrognoza Oddziaływania na Środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa MazowieckiegoAneks do Prognozy Oddziaływania na Środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 7 lipca 2014 r.Pobierz

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoPobierz

Prognoza Oddziaływania na Środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa MazowieckiegoPobierz

Aneks do Prognozy Oddziaływania na Środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa MazowieckiegoPobierz

Uchwały Sejmiku

Aktualne i historyczne uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawach związanych z działalnością Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.

Uchwała nr 228/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w WarszawiePobierz

Uchwała Nr 165/12 z dnia 25 czerwca 2012 rokuPobierz

Uchwała NR 176/11 z dnia 21 listopada 2011 rokuPobierz

Uchwała Nr 84/11 z dnia 20 czerwca 2011 rokuPobierz

Uchwała Nr 282/08 z dnia 22 grudnia 2008 rokuPobierz

Uchwała Nr 243/08 z dnia 17 listopada 2008 rokuPobierz

Uchwała Nr 125/07 z dnia 10 września 2007 rokuPobierz

Uchwała Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 rokuPobierz

Uchwała Nr 200/06 z dnia 9 października 2006 rokuPobierz

Uchwała Nr 199/06 z dnia 9 października 2006 rokuPobierz

Uchwała Nr 78/06 z dnia 29 maja 2006 rokuPobierz

Uchwała Nr 236/05 z dnia 19 grudnia 2005 rokuPobierz

Uchwała Nr 131/05 z dnia 5 września 2005 rokuPobierz

Uchwała Nr 65/2004 z dnia 7 czerwca 2004r.Pobierz

Uchwała Nr X/37/99 z dnia 17 maja 1999 rokuPobierz

Dokumenty dotyczące Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z 7 czerwca 2004 r.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 7 czerwca 2004 r. Podstawowy dokument wyznaczający cele i kierunki rozwoju regionu w układzie przestrzennym. Dokument zawiera uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne rozwoju województwa mazowieckiego, cele oraz kierunki zagospodarowania przestrzennego, w tym inwestycje celu publicznego o charakterze ponadlokalnym.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego(nie obowiązujący z wyjątkiem RPO WM 2007 – 2013)Pobierz

Ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przyjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 11 października 2010 r.(uchwała nr 165/10 z dnia 11 października 2010 r.) Ocena Planu składa się z wyników przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, oceny realizacji inwestycji celu publicznego, raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.

Ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (nie obowiązujący)Pobierz

Ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przyjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 9 października 2006 r. Ocena Planu składa się z wyników przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, oceny realizacji inwestycji celu publicznego, raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.

Ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (nie obowiązujący)Pobierz

Analizy i studia przestrzenne będące uszczegółowieniem ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z 2004 r.

Studium rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego na Mazowszu. Dokument określa kierunki, uwarunkowania i harmonogram rozwoju infrastruktury lotniskowej na Mazowszu, a także ustalenia dotyczące zakresu angażowania się Samorządu Województwa Mazowieckiego w realizację planowanych przedsięwzięć.

Studium Rozwoju Infrastruktury Lotnictwa Cywilnego na MazowszuPobierz

Studium rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej Województwa Mazowieckiego. W Studium określone zostaną kierunki rozwoju transportu szynowego na Mazowszu, a także sformułowana zostanie koncepcja instytucjonalno-organizacyjna. W dokumencie wskazana będzie również rola Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju i modernizacji transportu szynowego.

Studium Rozwoju Transportu SzynowegoPobierz

Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego obszarów chronionych w województwie mazowieckim. Opracowanie jest analizą uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa mazowieckiego, na terenie których występują wielkoobszarowe formy ochrony przyrody, z analizą występowania kolizji funkcji w zagospodarowaniu przestrzennym i związanych z tym konfliktów społecznych.

Kampinoski Park NarodowyPobierz

Bolimowski Park KrajobrazowyPobierz

Chojnowski Park KrajobrazowyPobierz

Kozienicki Park KrajobrazowyPobierz

Mazowiecki Park KrajobrazowyPobierz

Nadbużański Park KrajobrazowyPobierz

Zeszyt wspólny dla parkówPobierz

Uchwały Zarządu

Aktualne i historyczne uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawach związanych z działalnością Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.

Uchwała Nr 1380/172/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektu dokumentu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030r.Pobierz

Uchwała Nr 1379/172/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu dokumentu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030r.Pobierz