Archiwalna oferta na zastępstwo na stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta

Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1 poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta – Zespół Uzgodnień i Opinii w Płocku

Miejsce pracy: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Płocku
Nazwa stanowiska: samodzielny referent
Nazwa komórki organizacyjnej: Zespół Uzgodnień i Opinii w Płocku
Wymiar etatu: pełny etat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • współpraca w uzgadnianiu i opiniowaniu dokumentów planistycznych na podstawie ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o rewitalizacji, o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 • udział w przygotowywaniu opinii, analiz i stanowisk do projektów ustaw, rozporządzeń i dokumentów europejskich, rządowych oraz regionalnych;
 • udział w uzgadnianiu projektów miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania gmin w zakresie uwzględniania audytu krajobrazowego;
 • udział w prowadzeniu spraw związanych z interwencjami, protestami, zapytaniami, interpelacjami i petycjami kierowanymi do organów samorządu Województwa Mazowieckiego;
 • udział w opracowywaniu i monitoring strategii rozwoju województwa i strategii ponadregionalnych, w zakresie właściwości merytorycznej Oddziału Terenowego w Płocku w zależności od potrzeb;
 • udział w sporządzaniu i monitoring planu zagospodarowania przestrzennego województwa i jego ocena, w zakresie właściwości merytorycznej Oddziału Terenowego w Płocku w zależności od potrzeb;
 • przygotowywanie opinii i stanowisk na potrzeby Samorządu Województwa w zakresie rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Biura i Urzędu w tym, Zespołem Planowania Strategicznego, jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową w ramach prowadzonej polityki rozwoju samorządu województwa.

Warunki pracy:

 • praca biurowa przy komputerze,
 • budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe z jednej z następujących dziedzin: rozwój regionalny, gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, geografia, architektura, urbanistyka, kartografia;
 • udokumentowany staż pracy min. 2 lata;
 • znajomość przepisów z zakresurozwoju regionalnego i planowania przestrzennego;
 • znajomość problematyki planowania przestrzennego;
 • umiejętność redagowania pism i dokumentów;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office, obsługa urządzeń biurowych;
 • umiejętność korzystania z oprogramowania GIS (ArcGIS);
 • odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, dokładność, wysoka kultura osobista;
 • umiejętność analizy i syntezy informacji, logicznego myślenia;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • gotowość do wyjazdów służbowych;
 • obsługa specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w pracy Biura (np. MapInfo).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny (własnoręcznie podpisany),
 • kwestionariusz osobowy (pobrania DOCX lub PDF),
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów (do pobrania),
 • oświadczenia dla kandydatów (do pobrania DOCX lub PDF),
 • kserokopia dokumentu (dyplom) potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty i oświadczenia należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, V piętro lub przesłać za pomocą operatora pocztowego na adres Biura:

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie , ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa do dnia 29.04.2021 r. (decyduje data wpływu do Biura) z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: „Oferta na stanowisko urzędnicze na zastępstwo”.

List motywacyjny, oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
i kwestionariusz osobowy muszą być własnoręcznie podpisane.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu naboru jest Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora MBPR inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

e-mail: IOD@mbpr.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu naboru2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • 1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
 • 2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
 • 3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 • 4Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych

Biuro nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na przedmiotowe ogłoszenie są komisyjnie niszczone nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w procesie naboru, a w przypadku nie zatrudnienia żadnego z kandydatów, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu naboru.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
 • Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.