MENU

Aktualności - OGŁOSZENIE

2022-01-26

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku

Zarząd Województwa Mazowieckiego przedkłada do konsultacji społecznych projekt Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku, zwany dalej „Planem”, wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku, zwaną dalej „Prognozą”.

Plan wyznacza najważniejsze kierunki rozwoju transportu w województwie mazowieckim do 2030 roku i stanowi dokument planistyczny w zakresie transportowym związany z perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027 (2030). Plan stanowi wypełnienie warunku podstawowego wskazanego w Rozporządzeniu ogólnym1 dla Celu Polityki 3 - „Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności”.       

Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu pozyskania opinii, uwag i wniosków do treści projektu Planu oraz Prognozy, wyrażonych m.in. przez mieszkańców województwa mazowieckiego, jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych.

Konsultacje przeprowadza się od dnia 26.01.2022 r. do dnia 21.02.2022 r.

Za przeprowadzenie konsultacji społacznych odpowiedzialny jest Dyrektor Departamentu Nieruchomości
i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warazawie.

Opinie, uwagi i wnioski do treści projektu Planu oraz Prognozy, wnosi się za pośrednictwem formularza konsultacyjnego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia, z dopiskiem: „Konsultacje projektu Regionalnego Planu Transportowego”:       

 • drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@mazovia.pl;
 • w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  w Warszawie, Departament Nieruchomości i Infrastruktury, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa (w przypadku przekazania formularza konsultacyjnego przez operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania).

Projekt Planu wraz z Prognozą zamieszczone będą na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, www.mazovia.pl.

Opinie, uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 21.02.2022 r. oraz opinie, uwagi i wnioski anonimowe nie będą rozpatrywane. Nieprzedstawienie opinii, uwag lub wniosków w terminie oznacza rezygnację z prawa ich wyrażenia. Uwagi, opinie i wnioski zgłoszone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje teren województwa mazowieckiego.

Pliki do pobrania:

 1. Regionalny Plan Transportowy Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku
 2. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku
 3. Załącznik nr 1_Plany inwestycyjne krajowe
 4. Załącznik nr 2_Plany inwestycyjne regionalne
 5. Załącznik nr 3_Plany inwstycyjne lokalne
 6. Załącznik nr 4_Inwestycje zrealizowane w latach 2014_2020
 7. Załącznik nr 5_Inwestycje realizowane i planowane do realizacji w latach 2014_2020
 8. Formularz konsultacyjny
 9. Załącznik do Prognozy
 10. Ogłoszenie o konsultacjach

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. U. UE L 231 z 30.06.2021, str.159)

Wróćwróć...
© 1999 - 2022 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl