MENU

Aktualności - KOMUNIKAT

2021-12-21

dotyczący Informacji o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko oraz Sprawozdania
z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji tego projektu

 

W dniu 7 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął Uchwałę nr 1903/277/21 w sprawie przyjęcia Informacji o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+, stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko oraz Sprawozdania z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji tego projektu.

Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie art. 10a ust. 1 i 2,  art. 12 a ust.1  ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1834), art. 6 ust. 2, ust. 4,  ust 6  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211, 1551 i 1718).

Przepisy te skutkowały dwuetapowym przebiegiem konsultacji społecznych: 

 • I Etap dotyczył przyjmowania wniosków i uwag, na podstawie których m.in. opracowano projekt dokumentu; łącznie otrzymano 1009 wniosków;
 • II Etap dotyczył przyjmowania wniosków, uwag, opinii uzgodnień do opracowanego projektu dokumentu; łącznie otrzymano 452 opinii, uzgodnień, uwag i wniosków.

Dla obu etapów przebiegu konsultacji  przygotowano  odrębne opracowania:

-  dla I Etapu - Informację o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+, stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko - wraz z załącznikiem określającym  sposób rozpatrzenia wniosków i uwag;

-  dla II Etapu - Sprawozdanie z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko - wraz z załącznikiem określającym sposób rozpatrzenia opinii, uzgodnień, uwag i wniosków.

Dziękujemy wszystkim osobom i podmiotom biorącym udział w konsultacjach. Wiele zgłoszonych uwag
i wniosków dotyczących propozycji rozwiązań zostało uwzględnionych w projekcie dokumentu, w formie korekty bądź uzupełnienia, celem dostosowania do Państwa potrzeb i oczekiwań, mając jednak na uwadze jego strategiczny, kierunkowy charakter.

Pliki do pobrania:

 1. Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+, stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko
 2. Załącznik do Informacji o wynikach konsultacji I etap
 3. Sprawozdanie z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko
 4. Załącznik do Sprawozdania o wynikach konsultacji II etap

Pliki do pobrania w standardzie WCAG (Web Content Accessibility Guidelines): 

 1. Komunikat dotyczący Informacji o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko oraz Sprawozdania z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji tego projektu
 2. Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+, stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko
 3. Załącznik do Informacji o wynikach konsultacji I etap
 4. Sprawozdanie z przebiegu i wyników drugiego etapu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko
 5. Załącznik do Sprawozdania o wynikach konsultacji II etap

 

 

 

 

 

 

Wróćwróć...
© 1999 - 2022 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl