MENU

Aktualności - I Spotkanie Rady ds. Rozwoju Biogospodarki

2019-05-14

I SPOTKANIE RADY DS. ROZWOJU BIOGOSPODARKI

 

 

W dniu 9 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się I spotkanie Rady ds. Rozwoju Biogospodarki, utworzonej w ramach  międzynarodowego projektu POWER4BIO, w Polsce realizowanego na Mazowszu. Przedmiotowy projekt ma na celu wsparcie regionów europejskich we wdrażaniu lub rozwijaniu biogospodarki. Jednym z głównych rezultatów projektu będzie opracowanie lub aktualizacja regionalnych strategii biogospodarki. Do Rady zostali powołani m.in. przedstawiciele Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego: Urszula Gadomska – dyrektor Oddziału Terenowego w Siedlcach i Elżbieta Polak – główny specjalista.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Marek Pszonka – Członek Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej (MAE), która jest realizatorem przedmiotowego projektu w Polsce. Następnie wystąpiło siedmiu prelegentów, którzy zaprezentowali różne zagadnienia związane z rozwojem biogospodarki:

  • Aleksandra Luks z MAE, koordynator projektu POWER4BIO w województwie mazowieckim,  omówiła cele i zakładane rezultaty projektu, w który zaangażowanych jest 17 partnerów z 10 regionów europejskich;
  • prof. Anna Grzybek z Polskiego Towarzystwa Biomasy POLBIOM omówiła cele i wyzwania biogospodarki, a także regulacje prawne w tym zakresie;
  • Urszula Gadomska  w referacie pt. Wybrane uwarunkowania rozwoju biogospodarki w województwie mazowieckim przedstawiła sytuację społeczno-gospodarczą regionu oraz wyniki analiz, przeprowadzonych przez MBPR w zakresie potencjału przemysłu oraz biozasobów do rozwoju odnawialnych źródeł energii;
  • dr Maria Śmietanka z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE zaprezentowała tematykę dofinansowania projektów bioekonomicznych w ramach programów Horyzont 2020 i BBI JU (Bio-based Industries Joint Undertaking);
  • Adam Strzelecki, przedstawiciel Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), omówił realizowaną współpracę EIT Food, czyli partnerstwo na rzecz innowacji w sektorze rolno-spożywczym;
  • Piotr Marzec, Kierownik Biura Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
    Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przedstawił problematykę rolnictwa na Mazowszu, podkreślając kierunki rozwoju oraz pożądane specjalizacje;
  • Urszula Pawlak, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych ds. Gospodarki Odpadami ww. Urzędu, omówiła gospodarkę odpadami w regionie, uwypuklając problem stale wzrastającej masy wytwarzanych odpadów i ich  niskiego wykorzystania wtórnego.

W kończącej spotkanie dyskusji podkreślono przede wszystkim bariery prawne, które znacznie ograniczają działania przedsiębiorców w sektorze przetwarzania odpadów, w tym szczególnie ich kompostowania, a także wciąż niewielką wiedzę społeczeństwa na temat konieczności ograniczania ilości odpadów i ich selektywnej zbiórki. Zauważono potrzebę wprowadzenia instrumentów finansowych, wspierających działalność gospodarczą w zakresie wykorzystania surowców wtórnych. Apelowano o organizację akcji edukacyjnych i promocyjnych.

Wróćwróć...
© 1999 - 2021 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl