MENU

Aktualności - Spotkanie tematyczne partnerów projektu YouInHerit oraz warsztaty z zakresu planowania działań.

2017-05-19

W dniach 9-12 maja br. odbyło się II spotkanie tematyczne projektu YouInHerit połączone z warsztatami z zakresu opracowywania planów działań.
 Tym razem, po pierwszym spotkaniu tematycznym w Warszawie, miejscem spotkania była miejscowość Mestre w regionie Veneto. Mazowsze reprezentował na spotkaniu Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, mgr inż. arch. Piotr Brzeski, kierownik projektu YouInHerit oraz dwóch członków zespołu. Trzydniowe warsztaty zostały zaplanowane z myślą o zaangażowaniu  interesariuszy z regionów partnerskich w proces przygotowywania Planów Działań. Przedstawicielem Regionalnej Grupy Interesariuszy z Mazowsza był Burmistrz Miasta Sierpc – Pan Jarosław Perzyński.

            Celem II spotkania tematycznego było podsumowanie dotychczasowych działań podjętych w ramach Pakietu Roboczego WP1, za którego koordynację odpowiadało MBPR, omówienie spraw bieżących oraz zaplanowanie dalszych działań w projekcie. W tej części spotkania mgr inż. arch.  Piotr Brzeski - Dyrektor MBPR zaprezentował wyniki Studium Porównawczego, które ma na celu „zdiagnozowanie stanu istniejącego, określenie potrzeb i oczekiwań młodych ludzi oraz identyfikację dla wszystkich regionów problemów (wspólnych i różnych) związanych z waloryzacją tradycyjnego rzemiosła, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania w ten proces ludzi młodych”. Dokument powstał na zlecenie MBPR i bazuje na 6 Regionalnych Analizach Status Quo.

W dalszej części spotkania każdy z regionów partnerskich przedstawił najważniejsze zidentyfikowane luki (problemy), nad których rozwiązaniem będą skoncentrowane działania merytoryczne na kolejnych etapach realizacji projektu. W przypadku Mazowsza omówione zostały luki o charakterze społecznym, instytucjonalnym i promocyjno-marketigowym. Podkreślony został wkład merytoryczny oddziałów terenowych w Ciechanowie, Ostrołęce
i Płocku.

            Warsztaty z udziałem partnerów projektu oraz zaproszonych interesariuszy miały na celu podniesienie kompetencji uczestników w zakresie wspólnego przygotowywania Planów Działań, których wykonanie przewidziane jest w Pakiecie Roboczym WP3. W przeważającej większości warsztaty polegały na interaktywnych sesjach i pracach w grupach. Uczestnicy szkolenia sformułowali pierwsze założenia regionalnych Planów Działań. Kluczową częścią szkolenia były warsztaty bilateralne z regionem partnerskim –  Region Pomurje na Słowenii, z którym Mazowsze będzie realizowało działanie pilotażowe (Zwiększanie kompetencji – tworzenie możliwości rozwojowych – władz lokalnych i interesariuszy) w ramach Pakietu Roboczego WP2.  Jedynym z tematów szkolenia było także zaangażowanie interesariuszy
i ludzi młodych w działania związane z projektem. Warsztaty uzupełnione były wizytami studyjnymi, które miały za zadanie pokazanie najlepszych praktyk w kultywowaniu
i reaktywowaniu tradycji związanych z budową łodzi – tradycyjnym zawodzie rzemieślniczym tego regionu partnerskiego.

            Na najbliższym spotkaniu Regionalnej Grupy Interesariuszy zostaną szerzej omówione zdobyte doświadczenia.

            Więcej informacji o projekcie YouInHerit można znaleźć na stronie internetowej – http://www.interreg-central.eu/Content.Node/YouInHerit.html

 

Wróćwróć...
© 1999 - 2019 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl