MENU

Aktualności - Seminarium „Rewitalizacja – praktyka i legislacja”

2016-12-08

W dniu 25 listopada 2016 r. przedstawiciele Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego uczestniczyli w seminarium „Rewitalizacja – praktyka i legislacja”, organizowanym przez Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa oraz Miastem Stołecznym Warszawa. Spotkanie miało miejsce w budynku Muzeum Warszawskiej Pragi.

W seminarium uczestniczyli specjaliści działający w obszarze rewitalizacji, przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej oraz środowiska naukowego. Spotkanie otworzyli reprezentanci ministerstw: Tomasz Żuchowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa i Paweł Chorąży – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Michał Olszewski – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.
Głównym tematem spotkania było omówienie doświadczeń polskich miast w dziedzinie rewitalizacji w świetle nowej ustawy. Forma spotkania – tematyczne panele dyskusyjne, sprzyjała wymianie wiedzy i doświadczeń w tym obszarze, a także dzieleniu się spostrzeżeniami na temat przyjętych rozwiązań legislacyjnych.

W pierwszym panelu dyskusyjnym uczestniczyli przedstawiciele lokalnych samorządów: Prezydent Miasta Radomska, Zastępca Prezydenta Miasta Włocławka, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy oraz Burmistrz Górowa Iławieckiego – reprezentujący Stowarzyszenie Polskich Miast Cittaslow. Uczestnicy panelu wyjaśniali zgromadzonym, w jaki sposób zagadnienia rewitalizacji wpisują się w politykę ich miast oraz prezentowali swoje doświadczenia w zakresie realizacji zamierzeń rewitalizacyjnych. Zwrócili przy tym uwagę na niedoskonałości obowiązującej od roku ustawy o rewitalizacji.
Tematem przewodnim drugiego panelu była rewitalizacja w praktyce. Wzięły w nim udział osoby odpowiedzialne za koordynację działań rewitalizacyjnych w poszczególnych miastach. Zwróciły one uwagę na  trudności związane z zaangażowaniem w proces rewitalizacji lokalnej społeczności. Wagę partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji podkreślił również w swojej wypowiedzi prof. Krzysztof Skalski. Magdalena Cecelska – Główny Specjalista Urzędu Miasta Mława, omawiając doświadczenia przy opracowywaniu Gminnego Programu Rewitalizacji, wskazała na główne wyzwania, przed którymi stają dziś samorządy w zakresie przygotowywania i wdrażania programów rewitalizacji, m.in. informowanie i edukowanie interesariuszy oraz finansowanie działań.
Ostatni panel poświęcony był dyskusji na temat uwarunkowań prawnych procesu rewitalizacji. Uczestnicy dyskusji, m.in. prof. Piotr Lorens, prof. Krzysztof Skalski oraz Michał Leszczyński z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (współautor ustawy o rewitalizacji), rozważali możliwości udoskonalenia zapisów obowiązującej obecnie ustawy. Uczestnicy seminarium, byli bowiem zgodni co do potrzeby skorygowania przyjętych w niej rozwiązań, w tym m.in. wprowadzenia dodatkowych narzędzi, ułatwiających sprawne przeprowadzenie zamierzeń rewitalizacyjnych. Spotkanie zaowocowało licznymi wnioskami oraz rekomendacjami co do przyszłej nowelizacji ustawy, a także propozycjami rozwiązań, które mogłyby zostać uwzględnione w opracowywanym obecnie Kodeksie urbanistyczno-budowlanym.

 

Wróćwróć...
© 1999 - 2019 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl