MENU

Aktualności - Europejski Tydzień Regionów i Miast 2016 i Zgromadzenie Ogólne stowarzyszenie PURPLE

2016-10-21

       

        Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zajmując się problematyką rozwoju obszarów w województwie mazowieckim od ponad dziesięciu lat uczestniczy w międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju obszarów okołomiejskich w ramach stowarzyszenia PURPLE (Peri-Urban Regions Platform Europe). Dlatego w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli dyrektor MBPR, Piotr Brzeski został zaproszony do udziału w panelu dotyczącym strategii trwałego rozwoju obszarów wokół dużych ośrodków miejskich.    Panel "Sustained and sustainable growth strategies around major urban centres - State of play and regional visions for the future” miał na celu podjęcie dyskusji na temat rozwoju obszarów okołomiejskich i omówienie dobrych praktyk w tym zakresie. Przedstawione zostały m.in. doświadczenia województwa mazowieckiego w zakresie planowania rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Dyrektor Piotr Brzeski zwrócił uwagę na pożądane kierunki rozwoju obszaru metropolitalnego oraz działania, jakie podejmowane są na poziomie województwa i metropolii, aby ograniczyć niepożądane zjawiska, takie jak chaotyczne rozlewanie się miast. Zwrócił uwagę na konieczność koordynacji działań planistycznych pomiędzy poziomem regionalnym i lokalnym, przedstawił zapisy w dokumentach wojewódzkich przewidujące zielony pierścień wokół Warszawy i korytarze rozwoju skoncentrowane wzdłuż korytarzy transportowych.

 

        14 października odbyło się Zgromadzenie Ogólne stowarzyszenia PURPLE, na którym przyjęto sprawozdanie z poprzedniego posiedzenia oraz omówiono działania podjęte w roku bieżącym i plany na lata 2017-2018. Do stowarzyszenia przyjęty został też nowy region – otaczająca Berlin Brandenburgia.

 

Wróćwróć...
© 1999 - 2019 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl