MENU

WARSZAWA 11.07.2012 R.

             W dniu 11 lipca 2011 r. odbyła się konferencja inaugurująca procesu konsultacji społecznych projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. W spotkaniu udział wzięli Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Stefan Kotlewski Przewodniczący Komisji Strategi Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego, prof. dr. hab. Zbigniew Strzelecki Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania regionalnego w Warszawie, a także przedstawiciele wszystkich poziomów administracji, samorządów gospodarczych i zawodowych, organizacji pozarządowych, szkół wyższych, związków rolniczych oraz mieszkańców z Obszaru Metropolitalnego Warszawy.
           Jest to pierwsza z sześciu konferencji (Siedlce - 13.07.2012 r., Radom - 18.07.2012 r., Płock - 20.07.2012 r., Ostrołęka - 25.07.2012 r., Ciechanów - 26.07.2012 r.), które odbędą się w ramach konsultacji społecznych, trwających do 30 września 2012 r.
           Prezentowany projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku stanowi spójną i kompletną koncepcję rozwoju Mazowsza, który jednocześnie uwzględnia cele dokumentów strategicznych europejskich i krajowych: Strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie i Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030. Polityka rozwoju regionu, wyrażona w tym dokumencie, koncentrować się będzie przede wszystkim na działaniach zorientowanych na strategiczne dziedziny decydujące o konkurencyjności województwa mazowieckiego, w tym najlepsze wykorzystanie istniejących potencjałów jednostek naukowych i badawczych (w szczególności w branży biotechnologii, biomedycyny, nanotechnologii, technologii informacyjnych i kosmicznych) oraz rozwiniętego rolnictwa (w tym szczególnie przetwórstwa spożywczego). Sukces województwa mazowieckiego nie jest możliwy bez wykorzystania kapitału ludzkiego do tworzenia nowoczesnej gospodarki. Rozwój wyższego i średniego szkolnictwa zawodowego stanowić będzie podstawę dla innowacyjnej gospodarki.
Z projektem dokumentu można zapoznać się na stronach:

http://mbpr.pl/user uploads/image/PRAWE MENU/PROJEKT%20STRATEGII/SRWMPROJ.pdf
http://mbpr.pl/user uploads/imaRe/PRAWE MENU/PROJEKT%20STRATEGII/POOS.pdf
http://www.mazovia.pl/rozwoj-regionalny/strategia-rozwoju-wojewodztwa-mazowieckiego-do-2030-roku/art,1,ruszyly-konsultacje-z-mieszkancami-projektu-dokumentu-strategia-rozwoju-wojewodztwa-mazowieckiego-do-2030r-.html

 

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly wiadomosci/article/ruszyly konsultacje z mie szkancami projektu strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r.html?cHash=97cc 770766

 

 

© 1999 - 2018 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl