MENU

SIEDLCE 13.07.2012 R.

        Oddział Terenowy w Siedlcach Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie był organizatorem drugiej z cyklu sześciu konferencji rozpoczynających proces konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Konferencja odbyła się 13 lipca 2012 r. w Pałacu Ogińskich - siedzibie Rektoratu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.  Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządów terytorialnych subregionu siedleckiego,  administracji rządowej, instytucji publicznych, szkół wyższych, organizacji pozarządowych i mediów. Spotkanie otworzyła Pani prof. dr hab. Tamara Zacharuk – Rektor Elekt Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.

      Merytoryczną część konferencji rozpoczęła Pani Janina Ewa Orzełowska - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, która podkreśliła ogromne znaczenie aktualizowanej Strategii, która  będzie podstawą do opracowania dokumentów wdrożeniowych na lata 2014-2020, w tym  Regionalnego Programu Operacyjnego,  Kontraktu Terytorialnego oraz programów operacyjnych szczebla krajowego.  Zwróciła uwagę, że w przyszłym okresie finansowania Mazowsze jako jedyne województwo w kraju będzie zaliczone do regionów przejściowych, co wiąże się z mniejszym niż dotychczas wsparciem UE. W tej sytuacji niezwykle istotne jest zidentyfikowanie potrzeb inwestycyjnych, które  będą mogły być finansowane ze szczebla krajowego. Podziękowała za dotychczasowe aktywne włączenie się podmiotów z subregionu siedleckiego  w proces tworzenia nowej  strategii  poprzez składanie wniosków do aktualizacji tego dokumentu  i prosiła o uwagi do opracowanego projektu w rozpoczętym procesie konsultacji społecznych, który potrwa do końca września. 
       Następnie dr Tomasz Sławiński - Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie przedstawił uwarunkowania rozwoju województwa mazowieckiego wynikające  z polityki prowadzonej na poziomie  Unii Europejskiej  oraz kraju, następnie zaprezentował projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku, szczególnie akcentując zapisy dokumentu istotne dla rozwoju subregionu siedleckiego. W projekcie Strategii uwzględniono duże zróżnicowanie społeczno-gospodarcze Mazowsza i zidentyfikowano cztery obszary strategicznej interwencji, w tym ostrołęcko-siedlecki obszar problemowy. Proponowane działania mające na celu  rozwój tej części województwa dotyczą przede wszystkim  przekształceń w rolnictwie i rozwoju specjalizacji przemysłowych, poprawy dostępności komunikacyjnej oraz podniesienia jakości i dostępności usług publicznych. W dokumencie wnioskuje się o włączenie podregionu ostrołęcko-siedleckiego do interwencji z poziomu krajowego w ramach Programu Rozwoju Polska Wschodnia.

     Drugą część konferencji stanowiła dyskusja, w której wzięli udział:  Jarosław Głowacki (Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce), Zygmunt Wielogórski (Starosta Siedlecki), Marta Sosnowska (Wicestarosta Sokołowski), Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz (Wójt Gminy  Repki), Andrzej Niedziółka  (Członek Zarządu Agencji Rozwoju Miasta Siedlce), Jan Słomiak (Burmistrz Kosowa Lackiego), Stefan Białczak (Członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) i  Kazimierz Hawryluk (Wójt Gminy Stara Kornica).
Podczas dyskusji zgłoszono następujące uwagi do  projektu Strategii:
• wspieranie rozwoju wybranych miast może niekorzystnie wpłynąć na pożądany policentryczny układ sieci osadniczej,
• w celu umożliwienia procesów dyfuzji innowacji z Warszawy i ośrodków subregionalnych konieczny jest przede wszystkim rozwój połączeń komunikacyjnych,
• samorząd województwa nie powinien stosować szczególnych preferencji w pomocy  gminom, które nie potrafiły wykorzystać dotychczasowych możliwości współfinansowania  inwestycji np.  wodno-kanalizacyjnych,
• wspieranie inwestycji nie powinno zależeć od posiadania planów miejscowych, szczególnie na terenach wiejskich,
• działania i zadania w zakresie rewitalizacji powinny dotyczyć także obszarów wiejskich, a nie tylko miast,
• w działaniach i zadaniach powinny być zapisy dotyczące adaptacji obiektów niewykorzystanych (np. szkoły) na cele publiczne,
• zadania dotyczące gospodarki wodnej powinny zawierać odprowadzanie wód deszczowych z terenów zabudowanych,
• bardzo ważna jest budowa rozproszonych źródeł OZE,
• należy zlikwidować zapisy dotyczące drogi wodnej E 40 (względy ochrony środowiska i wykorzystania turystycznego rzeki Bug) oraz budowy mostu na Bugu pomiędzy gminami Sarnaki i Mielnik (uruchomiono połączenie promowe),
• należy przemyśleć zapis dotyczący przywrócenia połączenia kolejowego Siedlce – Ostrołęka,
• konieczne jest zwiększenie dostępu do Internetu,
• rozwiązania wymaga problem zniszczeń powodowanych przez bobry,
• zapisy Strategii powinny być uszczegółowione,
• terminy przydziału środków na inwestycje powinny być dostosowane do okresu budowlanego (przyznanie ich w połowie roku to za późno),
• wśród konkretnych potrzeb inwestycyjnych należy uwzględnić:

  • budowę i modernizację dróg:  krajowych, w tym szczególnie nr 62 i nr 19, wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
  • budowę obwodnicy Sokołowa Podlaskiego,
  • modernizację szpitala i ośrodka kultury w Sokołowie Podlaskim oraz budowę hali sportowej.

         

        Podsumowania konferencji dokonała Pani Janina Ewa Orzełowska - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. Podziękowała uczestnikom za aktywny udział w dyskusji, poinformowała, że wszystkie dotychczas zgłoszone uwagi i wnioski, a także inne - złożone do końca września w procesie konsultacji społecznych, zostaną szczegółowo przeanalizowane w toku dalszych prac nad Strategią i dokumentami wykonawczymi. 
 

© 1999 - 2018 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl