MENU

Misja pisma


    Periodyk naukowy MAZOWSZE Studia Regionalne ukazuje się od grudnia 2008 roku. Wydawany jest, przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie pod egidą Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Czasopismo powstało, by promować w kraju i za granicą efekty pracy mazowieckich ośrodków naukowych, dorobek badaczy z regionu mazowieckiego oraz opracowania poświęcone wynikom badań dotyczących szeroko rozumianej problematyki rozwoju Mazowsza.
Periodyk składa się z trzech odrębnych części, z których pierwsza prezentuje studia, analizy i wyniki badań prowadzonych przez instytucje badawcze i ośrodki akademickie. W drugiej części publikowane są także analizy, studia oraz ekspertyzy przygotowane przez jednostki samorządowe lub współpracujących ekspertów. W części ostatniej omawiane są bieżące wydarzenia, przybliżane sylwetki osób zasłużonych dla Mazowsza oraz recenzowane prace poświecone województwu mazowieckiemu.

     Na podstawie Komunikatu Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach, zakwalifikowano periodyk MAZOWSZE Studia Regionalne do części B wykazu, przyznając mu równocześnie 3 punkty.

    MAZOWSZE Studia Regionalne zostało także uwzględnione z liczbą 3,5 punkta w rankingu IC Journals Master List 2012 prowadzonym przez Index Copernicus. Od października 2013 roku periodyk jest także indeksowany w Bazhum – bazie czasopism humanistycznych i społecznych, prowadzonej przez Muzeum Historii Polski. Od lutego 2014 roku archiwalne numery pisma dostępne są w serwisie mazowsze.hist.pl prowadzonym przez projekt Bazhum Muzeum Historii Polski.

     W przyszłości planowana jest także edycja periodyku w języku angielskim.
Bezpłatne pismo naukowe MAZOWSZE Studia Regionalne jest dostępne w ważniejszych placówkach naukowych na terenie całego kraju oraz w większości bibliotek znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego.


15 numer jubileuszowy, wydany w lipcu 2014 roku zawiera zestaw artykułów poświęconych polskim doświadczeniom ostatnich 25 lat, które były czasem budowania nowego porządku prawnego i wprowadzania zasad funkcjonowania nowoczesnego, demokratycznego państwa. Publikowane w nim artykuły dotyczą różnych, wybranych kwestii związanych z zachodzącymi przemianami m.in. w: ekonomii (w tym w sektorze bankowości), budowaniu kapitału społecznego, w płaszczyźnie politycznej i społecznej, planowaniu przestrzennym, funkcjonowaniu samorządów czy w rolnictwie. Tom zamyka zestawienie publikacji opracowań Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w okresie od jego powołania w 1999 roku do czerwca 2014 roku.

Do pobrania: spis treści  streszczenia

 


 

 

W nr 14, wydany w marcu 2014 roku, opublikowaliśmy pięć artykułów naukowych i jedną relację pokonferencyjną. Tematyka numeru skupiona jest wokół polityki pu-blicznej (public policy), omawianej w aspekcie społecznej gospodarki rynkowej, spo-łeczeństwa informacyjnego, czy też pod kątem problemów jakie występują na tere-nach postindrustialnych. Dopełnieniem tej tematyki jest artykuł poświęcony roli jaką odgrywa strategia długookresowa w rozwoju regionalnym. Ponadto w tomie publiku-jemy artykuł poświęcony zagadnieniom poruszanym w naukach polskiego papieża Jana Pawła II.

 

Do pobrania: spis treści    |  streszczenia 
 


 

© 1999 - 2018 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl