MENU

CIECHANÓW 26.07.2012 R.

W dniu 26 lipca, w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie odbyła się konferencja poświęcona konsultacjom projektu aktualizacji Strategii Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Jej organizatorem był Oddział Terenowy w Ciechanowie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. W konferencji udział wzięli: Agnieszka Rypińska - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki - Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Witold Chrzanowski – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Andrzej Kamasa - Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele samorządów terytorialnych subregionu ciechanowskiego, administracji rządowej, instytucji publicznych, szkół wyższych, organizacji pozarządowych i mediów.
Gości przywitał doc. dr Leszek Zygner - prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Merytoryczną część spotkania rozpoczęła p.Agnieszka Rypińska - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Pani Dyrektor przedstawiła uwarunkowania realizacyjne Strategii oraz wspomniała o ustawowo uregulowanej konieczności konsultacji społecznych dokumentu. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku stanowi spójną i kompletną koncepcję rozwoju Mazowsza, która uwzględnia cele strategicznych dokumentów krajowych (m.in. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego) i europejskich (Strategi Europa 2020). W trakcie konferencji prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, prezentując podstawowe cele i kierunki działań zawarte w projekcie Strategii, zaakcentował te, które w szczególny sposób odnoszą się do subregionu ciechanowskiego. W projekcie Strategii obszar płocko-ciechanowski został określony jako obszar strategicznych interwencji (OSI), do których polityka regionalna będzie adresowana w szczególny sposób.
W panelu dyskusyjnym głos zabrali: Waldemar Wardziński - Prezydent Miasta Ciechanów, Andrzej Pawłowski - Wicestarosta Powiatu Ciechanowskiego, Marcin Stryczyński - Radny Powiatu Ciechanowskiego, Antoni Krzysztof Sobczak - Zastępca Dyrektora Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Elżbieta Szymanik – Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Janusz Borzyński  Dyrektor Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku, Ewa Gładysz - Wiceprezydent Miasta Ciechanów oraz dr Zbigniew Ptasiewicz - pracownik Starostwa Powiatowego w Ciechanowie (Dziekan Wydziału Zamiejscowego Turystyki, Hotelarstwa i Promocji Środowiska Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Ciechanowie). Paneliści w swoich wystąpieniach zgłaszali wnioski i uwagi dotyczące m.in.:
-          propozycji podziału ciechanowsko-płockiej statystycznej jednostki terytorialnej (NUTS);
-          konieczności usprawnienia powiązań Ciechanowa z Warszawą wymagającej ukształtowania nowych ciągów dróg wojewódzkich (np. poprzez zmianę kategorii odcinków dróg powiatowych położonych wzdłuż linii kolejowej E65 na kierunku Ciechanów-Nasielsk);
-          problemu zmniejszania liczby mieszkańców subregionu ciechanowskiego, a zwłaszcza poprzez odpływ ludzi młodych;
-          wzmocnienia subregionalnych funkcji Ciechanowa, którym nie służy likwidacja w mieście instytucji o charakterze ponadlokalnym;
-          możliwości wykorzystania energii cieplnej wytwarzanej przez tłocznię gazu w Regiminie, w systemie grzewczym Ciechanowa;
-          potrzeby tworzenia placówek opiekuńczych dla ludzi starszych;
-          potrzeby wsparcia małych przedsiębiorców oraz współpracy między uczelniami a przedsiębiorcami;
-          budowy zbiorników retencyjnych m.in. na rzece Łydyni;
-          budowy obwodnicy Ciechanowa w ciągu drogi krajowej nr 60;
-          rozwoju szkolnictwa zawodowego poprzez utworzenie regionalnego ośrodka  kształcenia praktycznego na bazie szkoły rolniczej w Gołotczyźnie;
-          potrzeby budowy sieci ścieżek rowerowych wzdłuż modernizowanych odcinków dróg.
Spotkanie podsumował Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, ustosunkowując się do zgłoszonych uwag i wniosków oraz odpowiadając na pytania zadane podczas spotkania.Podziękował także uczestnikom za głosy w dyskusji, zapewniając przy tym, że zostaną one rozpatrzone przy sporządzaniu ostatecznej wersji dokumentu.
Konferencja w Ciechanowie była ostatnim z sześciu spotkań, które wcześniej odbyły się w Warszawie oraz miastach subregionalnych poświęconych konsultacjom z przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz reprezentantami organizacji pozarządowych i innych instytucji.
 
 
Media o konferencji:
http://tc.ciechanow.pl/aktualnosc-10127-w_czym_tkwi_sila_subregionu_ciechanowskiego__–_nowa_strategia_rozwoju_wojewodztwa.html
 
http://www.pwszciechanow.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1022&Itemid=1
 

http://www.ciechanowonline.pl/news/view/4347.html

© 1999 - 2018 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl